Kursplan för

Introduktion till teknisk vattenresurslära
Introduction to Water Resources Engineering

VVR065F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Universitetslektor Gudbjörg Erlingsdottir
Datum för fastställande: 2019-09-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk vattenresurslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens ska introducera olika forskningsområden inom ämnet teknisk vattenresurslära för att bredda förståelsen och kunskaperna hos doktorander i detta forskarutbildningsämne samt närliggande ämnen. Mer detaljerade målsättningar är • Att erhålla ett brett perspektiv på ämnet teknisk vattenresurslära som en del av området bygg- och miljöteknologi. • Att med viss fördjupning orientera sig om utvalda områden (se detaljerat kursinnehåll nedan) som dominerar forskningen i teknisk vattenresurslära. • Att förstå hur ens eget forskningsområde är relaterat till pågående forskning vid avdelningen, institutionen och fakulteten.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursinnehållet omfattar föreläsningar av seniora forskare vid Avdelningen för teknisk vattenresurslära som syftar till att ge en bred översikt av pågående forskningsaktiviteter. Det detaljerade innehållet i föreläsningarna beror av aktiva forskare och pågående forskning. Det förväntas att de seniora forskarna inkluderar sina egna doktorander i undervisningen. Fem föreläsningar, beroende på tillgång och efterfrågan, av följande kommer att erbjudas i kursen (i alfabetisk ordning): Föreläsning A av Ronny Berndtsson: Icke-lineäritet hos klimatiska processer och deras betydelse för regn och avrinning vad gäller kvantitet och kvalitet. Föreläsning B av Cintia Bertacchi Uvo: Säsonmässiga prognoser av hydro-klimatologiska parametrar och resulterande långsiktig variabilitet i hydrologiska processer. Föreläsning C av Hossein Hashemi: Tillämpning av fjärranalys i hydrologi med fokus på nederbörd, ytvatten och grundvatten. Föreläsning D av Magnus Larson: Modellering av vattenströmning i naturen och i tekniska system. Föreläsning E av Catherine Paul: Aerob och anearob mikrobiologi i vatten- och avloppsvattenrening. Föreläsning F av Kenneth M. Persson: Vattenförsörjning och dess tekniska system inkluderat förorening av dricksvatten, avsaltning med membranteknik och behandling av avloppsvatten från deponier. Föreläsning G av Magnus Persson: Mark- och grundvattenhydrologi inkluderat strömning och fysikaliska processer i mark med fokus på mätmetoder, ämnestransport och salinitet. Föreläsning H av Miklas Scholz: Hantering av vattenresurser från ett tekniskt perspektiv inkluderat hållbar behandling av avloppsvatten med avancerade våtmarkssystem och hållbara dräneringssystem för både utvecklade länder och utvecklingsländer. Föreläsning I av Linus Zhang: Integrerad planering och hantering av vattenresurser inkluderat hydrologisk modellering.

Kurslitteratur

Cin D. A. (2013), Water Resources Engineering. 3nd edition, Pearson Education. Mays L. W. (2015), Water Resources Engineering. 2nd edition, John Wiley and Sons. Scholz, M. 2015. Wetlands for Water Pollution Control. 2nd edition. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands. Scholz M. (2018), Sustainable Water Management: Engineering Solutions for a Variable Climate. Elsevier. Ytterligare böcker och artiklar kommer att rekommenderas av respektive föreläsare. Vetenskapliga artiklar och annan litteratur relaterat till valt rapportämne kommer också att ingå.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier. De slutgiltiga fem föreläsningar som kursen omfattar väljs till att forma en logisk enhet från mer allmänna till specifika ämnen. Seminarier där studenterna presenterar utkast till sina rapporter med syfte att erhålla synpunkter på innehållet anordnas efter föreläsningarna. Aktiviteter kopplade till rapporterna kommer att stödjas genom: • Självständiga litteraturstudier genom bibliotek och olika databaser; • Studier under handledning med nära koppling till ett pågående forskningsprojekt; • Skriftlig rapport på engelska på en nivå som svarar mot artiklar i vetenskapliga tidskrifter; • Muntlig presentation på engelska för kollegor under kursen; och • Uppmuntran att presentera arbetet på engelska vid de offentliga seminarier som anordnas vid Avdelningen för teknisk vattenresurslära.

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Rapportskrivning omfattande en kort, kritisk och analytisk utvärdering av deltagarens forskningsämne. Rapporten ska presenteras och diskuteras under den senare hälften av kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Civilingenjör eller Mastersutbildning (eller likvärdig utbildning) i relevant ingenjörs- eller naturvetenskapligt område. Kursen är obligatorisk för doktorander i Teknisk vattenresurslära och ska genomföras under första eller andra året av utbildningen.
Förutsatta förkunskaper: Ingen.
Urvalskriterier: Ingen.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: In preparation


Fullständig visning