Kursplan för

Vatten och hållbar utveckling
Water and Sustainable Development

VVR075F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2020-12-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk vattenresurslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en inblick i hållbarhetsproblematiken och vilka vattenrelaterade utmaningar och möjligheter som kan relateras till hållbar utveckling. Kursen är tvärvetenskaplig med lärare och deltagare från flera fakulteter, vilket är en utgångspunkt för diskussioner om deltagarnas reflektioner över sina egna och andras förhållningssätt inför begreppet hållbarhet. Kursen avser att belysa hållbarhet och vattenrelaterade problem både i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Diskussioner är en mycket viktig del av kursen.Totalt kommer fyra diskussionspass av finnas med. Kursen är multidiciplinär med deltagare och lärare från flera fakulteter. Detta används som en utgångspunkt för diskussioner och deltagarnas reflektioner över sina egna och andras förhållningssätt till begreppet hållbarhet. Deltagarna diskuterar hållbarhet och vattenrelaterade problem med varandra och inbjudna experter. Hållbarhetsmålen och utvalda vetenskapliga artiklar används som utgångspunkt. Två diskussioner dedikeras åt det som framkommit under keynotes och paneldebatter. Inbjudna experter ger korta inspirerande presentationer. Experterna, som kommer från olika fakulteter, ska ge sin syn på hållbarhet och definiera möjligheter och potentiella problem för hållbar utveckling. Paneldebatterna är en nyckelkomponent i kursen. Syftet med debatterna är att skapa interaktion mellan deltagarna och experterna i panelen för att förstå olika synsätt och komplexiteten som en hållbar utveckling innebär. Deltagarna delas in i tre eller fyra grupper beroende på antal deltagare. Gruppen planerar och genomför var sin paneldebatt med inbjudna experter i panelen. Före debatterna intervjuas experterna av den organiserande gruppen. Intervjun ska ta ungefär en timme. Upplägget diskuteras med kursansvariga och måste godkännas innan debatterna hålls. Som utgångspunkt för debatterna väljs något av följande ämnesområden; livet, samhällsbygget, industrin, digitaliseringen eller klimatet. Deltagarna intervjuar experterna i förväg och planerar intressanta frågor och ämnen att ta upp under debatten. Deltagarna leder sedan debatterna. Det finns inget givet format hur paneldebatterna ska genomföras. Deltagarna uppmanas att tänka utanför boxen när de planerar debatterna. En debatt kan till exempel innehålla workshops, rollspel, presentationer osv. Ju mer variation i de olika debatternas format desto bättre. Deltagarna träffas och diskuterar paneldebatterna. De ska ska sedan skriva en rapport över sina egna reflektioner. Reflektionen måste innehålla en del som beskriver doktorandens avhandlingsämne ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kurslitteratur

Litteratur: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300. Kompletterande material (vetenskapliga artiklar)

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övrigt. Schemalagda pass (2 h); Diskussioner, Fyra pass; Keynotes, Ett pass; Paneldebatter, Tre eller fyra pass beroende på antal deltagare; Reflektion, Ett pass

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, övrigt. Deltagarna måste i grupp förbereda och hålla i en paneldebatt. Examinationen kommer att bestå av tre till fyra individuella skriftliga rapporter med deltagarnas personliga reflektioner efter de olika paneldebatterna. För godkänt betyg måste deltagarna aktivt delta i minst tre av paneldebatterna, varav en är den de själva förbereder och leder. Deltagarna ska också lämna in en skriftlig rapport över sina egna reflektioner. Reflektionen måste innehålla en del som beskriver doktorandens avhandlingsämne ur ett hållbarhetsperspektiv.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Sökanden måste vara antagen till forskarstudier
Urvalskriterier: Begränsat antal platser: maximal 20 platser, kursen kan ställas in om det är färre än 10 anmälda vid kursstart. Medlemmar av forskarskolan Agenda 2030 kommer att ges förtur om det finns fler än 20 anmälda.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Magnus Persson <magnus.persson@tvrl.lth.se>
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/


Fullständig visning