Kursplan för

Hållbarhet i relation till risk
Sustainability in the Light of Risk

VVR085F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2024
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdottir
Datum för fastställande: 2024-01-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk vattenresurslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en inblick i hållbarhetsproblematiken och vilka utmaningar och möjligheter som finns med omställningen i relation till riskhantering. Kursen är tvärvetenskaplig med lärare och deltagare från flera fakulteter, vilket är en utgångspunkt för diskussioner och deltagarnas reflektioner över sina egna och andras förhållningssätt inför begreppet hållbarhet. Kursen avser att belysa hållbarhet både i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Doktoranderna delas in i grupper som planerar och genomför var sin paneldebatt med inbjudna experter i panelen. Som utgångspunkt för debatterna väljs något av följande ämnesområden: livet, samhällsbygget, industrin, digitalisering, klimatet eller omställning. Doktoranderna intervjuar experterna i förväg och planerar intressanta frågor och ämnen att ta upp under debatten. Doktoranderna leder sedan debatterna. De ska sedan skriva en rapport över sina egna reflektioner.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Sökanden måste vara antagen till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Urvalskriterier: Begränsat antal platser: maximal 20 platser, kursen kan ställas in om det är färre än 10 anmälda vid kursstart. Medlemmar av forskarskolan Agenda 2030 kommer att ges förtur om det finns fler än 20 anmälda.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning