lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET100F Popular Science Writing for Water Researchers

Printable view

General
 • KET100F
 • Temporary
Course Name
 • Populärvetenskapligt skrivande för vattenforskare
Course Extent
 • 3
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2017-02-27
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
 • Swedish
 • Once every semester
Aim
 • Syftet med kursen är att erbjuda verktyg för ett utvecklat skrivande, på svenska och för en bred publik. Ett uttalat mål är även att öka deltagarnas medvetenhet om normer och kommunikativa strategier för olika populärvetenskapliga och vetenskapliga genrer med fokus på svenska, men också i kontrast med engelska.
Contents
 • Kursen riktar sig till vattenforskare som vill utveckla sin förmåga att popularisera forskningsresultat. I kursen ingår flera olika läs- och skrivövningar. Textstruktur utgör en central del i kursen varför såväl retoriska strukturer som allmän informationsstruktur behandlas. Kommunikativa strategier inom vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande och kontrastiv diskursanalys (svenska/engelska) utgör viktiga delar i kursen liksom kollegial återkoppling och olika publiceringskonventioner. Kursen tillämpar ett processorienterat skrivande där kursdeltagarna tränas i att integrera återkoppling från andra kursdeltagare och kursansvariga i sina texter, samt i att reflektera över denna process.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Visa förmåga att reflektera över och tillämpa retoriska mönster i populärvetenskapliga sammanfattningar, populärvetenskapliga tidskriftsartiklar och pressmeddelanden skrivna på svenska.
  Visa förmåga att beskriva och kontrastera några vanligt förekommande sätt att strukturera information inom populärvetenskapliga genrer och pressmeddelanden skrivna på svenska och engelska.
  Visa förmåga att kontrastera populärvetenskapligt och vetenskapligt skrivande på svenska och engelska, genom att identifiera några potentiella skillnader på text och meningsnivå mellan genrer och mellan språk.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Visa förmåga att reflektera över en skrivprocess där man förmedlar vetenskap till allmänheten (utkast, redigering, revision).
  Visa förmåga att analysera, diskutera och utveckla skrivande av populärvetenskapliga sammanfattningar, populärvetenskapliga tidskriftsartiklar och pressmeddelanden i sin vetenskapliga disciplin utifrån givna modeller och kollegiala diskussioner.
  Visa förmåga på att ge konstruktiv kollegial återkoppling, såväl skriftligt som muntligt.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kunna visa engagemang i kollegiala diskussioner kring skrivande och text.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Exercises
Examination Formats
 • Written assignments
 • Obligatorisk närvaro vid seminarier. Skrivuppgifter, kamratgranskning.
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
 • 3 terminer genomförd forskarutbildning. Svenska ska behärskas i både tal och skrift.
Selection Criteria
 • Studenter som kommit längst i forskarutbildningen prioriteras.
Literature
 • Klepke, B. & Rydell, S.: Skriv populärvetenskapligt. Liber, 2013. ISBN 9789147114399.
Further Information
 • Kursen är en del av vattenforskarskolan. Kursen innehåller 3 obligatoriska fysiska träffar i Lund. För anmälan, skicka e-post till Magnus.Persson@tvrl.lth.se
  Kursansvariga: Michael Cimbritz: michael.cimbritz@chemeng.lth.se, Marinette Hagman: marinette.hagman@chemeng.lth.se, Lene Nordrum: lene.nordum@englund.lu.se
Course code
 • KET100F
Administrative Information
 • 2017-02-27
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2017 2017‑02‑19 23:12:06 2017‑02‑21 12:17:03 2017‑02‑27

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

1 course occasion.

Course syllabus valid from Start Date End Date Published
Autumn 2017 2017‑04‑19 2017‑06‑08

Printable view