lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KETN10F Applied Transport Phenomena

Printable view

General
 • KETN10F
 • Temporary
Course Name
 • Tillämpade transportprocesser
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Course given jointly for second and third cycle
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2014-03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
Aim
 • Vid design och optimering av viktiga steg i kemiska processer, såsom reaktorer och separatorer, behövs en djup förståelse av stegens beteende och begränsningar. Syftet med kursen är att fördjupa studentens kompetens inom området transportfenomen och dess tillämpningar inom kemitekniska, biotekniska och ekologiska system. Allt för att studenten skall bli en kompetent yrkesperson med förmåga att analysera och dimensionera avancerade processystem.
  Speciellt fokus läggs på analys av transport av impuls, värme och massa i system med flera faser, t.ex. katalytiska reaktorer och proteinkromatografi, och på analys av flödessystem och strömningsfältets inverkan på transport av massa och värme, t.ex. biotekniska reaktorer och omblandning.
Contents
 • Kursen behandlar impuls-, värme- och masstransport i avancerade tillämpningar hämtade från kemitekniska, biotekniska och ekologiska system.
  Följande områden behandlas:
  • Masstransport vid ideal och icke-ideal strömning och omblandning. Speciellt studeras strömningens inverkan i blandningstankar och reaktorer.
  • Mass- och värmetransport vid flerfastillämpningar. Speciellt studeras gas/fast fas och vätska/fast fas med tillämpningar inom heterogen katalys, adsorption och kromatografi.
  • Mass- och impulstransport i mikroskala studeras med beräkningsmjukvara. Speciellt studeras strömningens inverkan på kemiska och biotekniska blandningssystem och reaktorer.
  Den presenterade teorin exemplifieras och visualiseras både beräkningsmässigt via datorövningar och praktiskt via enkla laborativa inslag.
  Ett viktigt inslag för färdighetsträning och förhållningssätt är några mindre projekt på kursen centrala begrepp. Dessa utgör också en del i examinationen
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kunna förklara på vilket sätt impuls, värme och massa transporteras och interagerar i system med flera faser vid reaktion och separation.
  Kunna förklara på vilket sätt strömningsfält och impulstransport påverkar transport av värme och massa i processtekniska flödessystem
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kunna formulera avancerade matematiska modeller för transport av impuls, värme och massa
  Kunna analysera processtekniska strömningsproblem med teoretisk och beräkningsteknisk problemlösning
  Kunna analysera processtekniska masstransportsproblem med teoretisk och beräkningsteknisk problemlösning
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kunna bedöma och värdera hur avancerad teori om transportfenomen kan appliceras på tekniska system och dess användbarhet i några utvalda fall
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Laboratory exercises
 • Exercises
 • Project
Examination Formats
 • Written exam
 • Written report
 • Written assignments
 • Seminars given by participants
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separationsteknik eller motsvarande kurser
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
Literature
 • Wilkes: Fluid Dynamics for Chemical Engineers.
Further Information
Course code
 • KETN10F
Administrative Information
 • 2014-03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2014 2013‑12‑15 08:32:46 2013‑12‑16 13:12:40 2014‑03‑10

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view