lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs MTT060F Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • MTT060F
 • Aktiv
Kursnamn
 • Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7311 (Inst för maskinteknologi / Teknisk logistik)
 • 2021-04-14
 • Margareta Sandahl

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Att ge doktorander kunskap om och förståelse för hur man skriver en doktorsavhandling inom ett mångvetenskapligt forskningsområde. Kursen ges inom ramen för projektet CRITFLOW – Critical flows and supply chains under threat in transformation som finansieras av MSB. Projektet omfattar ett flertal forskningsområden såsom styrning, kritisk infrastruktur, risk/resilience management, och supply chain risk management/humanitär logistik. Kursens syfte är att förse studenterna med exempel på forskning inom vart och ett av de tre forskningsfälten (statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik) för att öka den tvärvetenskapliga förståelsen. Kursen syftar också till att ge studenterna inblick i skillnaderna mellan att skriva en doktorsavhandling inom de olika fälten.
Innehåll
 • Kursen baseras på en introduktionsföreläsning (en doktorsavhandlings formella krav/traditionella format inom de tre berörda institutionerna och konsekvenserna av att göra ”mixed-methods”/mångvetenskaplig forskning) och en seminarieserie som kommer att innefatta följande: (i) ramverk för att granska forskning: hur man granskar/opponerar på/diskuterar en doktorsavhandling; ledd av handledarna (ii) fördjupad granskning av en doktorsavhandling per student inom deras eget forskningsområde som ska presenteras för övriga deltagare och seminarieledaren, och (iii) förbereda diskussion och skriva en reflektion om ytterligare två doktorsavhandlingar som redovisas av en annan student. Tre relevanta avhandlingar, en från vardera området statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik, kommer att väljas ut och användas som utbildningsmaterial.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå och kunna reflektera över kraven på en doktorsavhandling inom sitt eget område – statsvetenskap, kritisk infrastruktur, logistik – och hur typiska moment i struktur och innehåll förhåller sig till varandra inom de olika ämnesområdena.
  uppvisa förbättrad förmåga att reflektera över mångvetenskaplig och konvergent forskning.
  uppvisa breddad kunskap om metoder utanför sitt eget särskilda kunskapsområde.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna utvärdera och diskutera forskning med avseende på styrkor och svagheter i ett stort forskningsprojekt utfört som en doktorsavhandling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt utvärdera doktorsavhandlingar och kunna redovisa sina resultat både muntligen i grupp och skriftligen.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Digitalt vid behov. Fyra träffar.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Forskarstuderande som forskar tvärvetenskapligt inom supply chain eller kritisk infrastruktur.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • • 3-4 artiklar om mångvetenskaplig/mixed methods forskning
  • 1-2 nyskapande och relevanta artiklar från vart och ett av de tre forskningsfälten statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik
  • 3 utvalda doktorsavhandlingar, en från varje forskningsfält.
Övrig information
Kurskod
 • MTT060F
Administrativ information
 • 2021-04-14
 • Margareta Sandahl

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2020 2020‑08‑18 11:26:57 2021‑03‑08 14:43:04 2021‑04‑14

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Höstterminen 2020 2020‑09‑22 2021‑03‑03 2021‑04‑30

Utskriftsvänlig visning