lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course VVAN20F Advanced Wastewater Treatment

Printable view

General
 • VVAN20F
 • Temporary
Course Name
 • Avancerad avloppsvattenrening
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Course given jointly for second and third cycle
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2019-05-15
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • Every spring semester
Aim
 • Framtidens avloppsvattenhantering innebär högt ställda krav på rening gällande såväl näringsämnen som olika mikroföroreningar. Samtidigt finns förväntningar om plats och energieffektiva lösningar.
  Syftet med kursen är att:
  1) erbjuda fördjupad kunskap om principer och metoder för mekanisk, biologisk och kemisk avloppsvattenrening
  2) erbjuda verktyg för tillämpning vid val och design av avancerade reningsmetoder.
Contents
 • Designprocessen - datautvärdering och processval
  Aktivslamprocessen - principer och design
  Biofilmsprocesser - principer och design
  Efterbehandling - principer och design
  Membranbioreaktorer och direkt membranfiltrering av avloppsvatten
  Alternativ kväverening
  Slambehandling och anaerob nedbrytning - principer och design
  Avskiljning av mikroföroreningar
  Källsortering
  Urban infrastruktur och dagvattenrening
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • utifrån givna utsläppskrav kunna föreslå lämpliga reningstekniker för en avloppsström som ger upphov till en viss hydraulisk belastning såväl som en viss föroreningsbelastning.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • utifrån givna förutsättningar och för kommunala avloppsvatten kunna dimensionera aktivslam- och biofilmsprocesser, dimensionera efterbehandlingssystem, dimensionera slambehandlingssystem, beskriva principell utformning för avskiljning och nedbrytning av mikroföroreningar, såväl muntligen som skriftligen presentera ett avancerat system för avloppsvattenbehandling för andra studenter samt kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom valda delar av avloppsvattentekniken.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna väga för- och nackdelar med olika processval baserat på de olika valens konsekvenser för vattenkvalitet, platsbehov, energieffektivitet och hantering av restprodukter.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Exercises
 • Project
Examination Formats
 • Written exam
 • Written report
 • Seminars given by participants
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
 • VVAN05 Urbana vatten. Delprov 117, Skriftlig examination 1
Selection Criteria
Literature
 • Davis, M.: Water and Wastewater Engineering. McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 9780071713849.
 • Vetenskapliga artiklar, annat utdelat material
Further Information
Course code
 • VVAN20F
Administrative Information
 • 2019-05-15
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2019 2018‑12‑19 13:39:51 2019‑05‑01 21:26:17 2019‑05‑15

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view