lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs AAA040F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Denna kurs kommer att fokusera på arkitektutställningen som ett medium för att främja doktorandutbildningen och forskning. Det huvudsakliga syftet med kursen är att utforska den arkitektoniska utställningen både som ämne och metod för forskare inom arkitektur och relaterade områden att använda när man korrelerar kritisk diskurs med samhälleliga frågor, och att kommunicera sådan kunskap både inom och utom den egna disciplinen. Kursen behandlar både arkitektutställningen som uttryck och hur arkitekturens självbild har påverkats genom utställningen, och lägger fram argumentet att samtidsarkitektur inte bara ställs ut på display utan också (om) konstrueras och (om) definieras genom själva kommunikationsmedlet. Med utgångspunkt i det ökande behovet av att sammanväva tvärvetenskaplig forskning med disciplinär kunskapsutveckling kommer kursen använda utställningen som ett medium för att utforska medel för doktoranderna att korrelera kommunikation och metod i forskning som responderar på kritiska samhällsutmaningar genom kunskapsproduktion och -spridning via de discipliner som relaterar till gestaltning och livsmiljö, såsom arkitektur, landskapsarkitektur, stadsdesign, konsthistoria, stadsplanering, design, miljövetenskap, stadshistoria etc. Ett syfte med kursen är därför att generera ny kunskap genom ett offentligt engagemang, särskilt genom att konceptualisera och förverkliga en arkitektonisk utställning och / eller händelse.
Innehåll
 • Denna doktorandkurs handlar om kommunikation av arkitektur genom utställning. Genom att utforska den arkitektoniska utställningen både som ämne och metod, kommer denna kurs undersöka medel för forskare inom arkitektur och relaterade områden för att sammanväva kritisk diskurs med samhälleliga frågor, och för att kommunicera sådana medel både inom och utanför den egna disciplinen.

  Seminarium 1 (arkitektoniska utställningar som ämne och metod): Detta seminarium undervisar historia och teori om arkitektoniska utställningar som både ämne och metod. Vi frågar oss hur har arkitekturen visat sig genom tiderna, och hur har arkitektutställningen utnyttjats för att erbjuda en ständigt föränderlig definition av det samtidia? Specifikt kommer vi att titta på en rad arkitektoniska utställningar från mitten av 1900-talet till nutid. Inbjudna gäster kommer att presentera och diskutera de senaste kuratoriska projekten som ett sätt att (om)föreställa utställningarnas form och innehåll.

  Seminarium 2 (Exhibiting Doctoral Research): Detta seminarium fokuserar på hur varje doktorand föreslår att använda utställningen som en metod för att främja sitt nuvarande forskningsintresse / fokus. Inbjudna kritiker kommer att ge fokuserad feedback om hur man kan förfina och utveckla dessa utställningsförslag, analysera både forskningsämnets potential och hur det mer effektivt kan utnyttja själva utställningen som ett utrymme för att både utveckla ny kunskap och engagera ny och utökad publik.

  Seminarium 3 (Framtiden för arkitektoniska utställningar): Doktorander kommer ställa ut en diskussion om framtiden för arkitektutställningar i en offentlig miljö på Form/Design Center i Malmö.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna reflektera över historisk och teoretisk kunskap i kommunikation av forskning genom arkitekturutställningsformatet
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna kritiskt reflektera över samhälleliga frågor genom samverkan mellan skrivande och utställningsdisplay
  Kunna kommunicera forskning både inom och utanför den egna disciplinen
  Kunna kritiskt granska samspel mellan arkitektutställningens innehåll och form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna kritiskt reflektera över olika sätt att kommunicera forskning inom arkitektoniska och designrelaterade akademiska områden genom utställningen som format
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Kursen har två kursansvariga. Undervisning kommer genomföras tillsammans med inbjudna seminarieledare, forskare och experter inom utställningsteori och -praktik.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Deltagande vid två seminarier samt genomfört utställningsprojekt
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Kursen vänder sig till ResArc-studenter och andra doktorander som är intresserade av kursens tematik, max 25 studenter kommer antas. Urval görs efter bedömning av den inlämnade deklarationerna av intresse och motivation för att delta i doktorandkursen.
Litteratur
 • Pelkonen, E.: NA. Phaidon, 2018. ISBN 9780714875170.
 • Komplett litteraturlista kommer delges två månader innan kursstart
Övrig information
 • Vid tillräcklig efterfrågan, minimiantalet studenter är 6.
Kurskod
 • AAA040F
Administrativ information
 • 2021-01-25
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning