lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs AAM005F giltig från och med VT 2012

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att förmedla kunskap om hur kvantitativa, kvalitativa samt mixade studiedesigner appliceras inom miljöpsykologisk forskning samt hur olika datainsamlingsmetoder kan användas inom dessa designer. Ett vidare syfte är att stärka doktorandens förståelse för relationen mellan studiedesign, forskningsfråga, metodval, utförande och resultatpresentation. Kursen syftar därigenom till att ge doktoranden en bas för såväl det egna doktorandarbetet som för fortsatt forskning inom miljöpsykologi.
Innehåll
 • Forskningsdesigner, metoder för datainsamling och analys inom miljöpsykologi presenteras. Tematiska seminarier behandlar metoder för att studera upplevelse av fysisk och social miljö, människors aktivitet i rummet samt individuella skillnader som kan ha betydelse för individens respons på miljön. Publicerade studier inom doktorandernas eget forskningsområde analyseras och diskuteras.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall doktoranden
  - visa en översiktlig orientering om olika studiedesigner inom det miljöpsykologiska forskningsfältet
  - visa en fördjupad kännedom om kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom miljöpsykologiska studier
  - visa förståelse för hur studiedesign och metoder relaterar till varandra
  - visa förståelse för hur olika metoder kan användas parallellt eller simultant inom en studie
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall doktoranden
  - kunna beskriva studiedesign och metoder för det egna doktorandprojektet eller inom andras forskning utifrån vedertagna begrepp
  - konstruktivt kunna formulera och diskutera val av studiedesign och forskningsmetoder inom det egna och andra doktoranders projekt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall doktoranden
  - visa insikt om betydelsen av studiedesign och metodval för resultatet av publicerade forskningsstudier
  - kunna reflektera över fördelar och nackdelar med metoder som används inom det egna doktorandprojektet
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Deltagarna läser och redovisar muntligt kurslitteratur under tematiska seminarier.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Behörighet till forskarstudier.
Förutsatta förkunskaper
 • Magisterexamen
Urvalskriterier
Litteratur
 • Robson, C.: Real world research, 3rd ed.. Wiley, UK, 2011.
 • Därutöver tillkommer litteratur som kursdeltagarna väljer i samråd med kursledningen.
Övrig information
Kurskod
 • AAM005F
Administrativ information
 •  -08-26
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▼ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
AAM005F Miljöpsykologisk forskning: studiedesign och metod Arkitektur Vårterminen 2012 2013‑08‑30 (ungefärligt) 2013‑11‑29
AAM005F Miljöpsykologisk forskning: studiedesign och metod Arkitektur 2015‑12‑04 Vårterminen 2012 2016‑01‑21 (ungefärligt) 2016‑03‑09 2015‑12‑04

Utskriftsvänlig visning