lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs BMEN01F giltig från och med VT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen ger en översikt av metoder som är lämpliga för att lösa problem inom medicinsk signalbehandling. Studenten skall ges tillräckliga insikter om medicinska signalers ursprung och lämpliga analysmetoder för att självständigt kunna bedöma vilken metod som är lämplig att använda.
Innehåll
 • Bioelektriska signaler:
  Ursprung, Komponenter, Tillämpningar.

  Signaler i hjärnan:
  Aktivitetsanalys, Spektralanalys, Tids och frekvensanalys
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • känna till olika medicinska signaler liksom de metoder som är speciellt lämpade för deras behandling.
  kunna tillämpa de vanligaste metoderna på kliniska problem (MATLAB-nivå).
  kunna formulera enkla matematiska modeller och bestämma relaterade optimala metoder för skattning av relevant information
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förstå bioelektriska signalers ursprung och hur dessa manifesterar sig på kroppsytan.
  kunna beskriva de vanligaste kliniska applikationerna där sådana signaler används.
  kunna beskriva de vanligaste metoderna för analys av såväl periodiska som aperiodiska medicinska signaler. Beskrivningen ska kunna göras i såväl övergripande form, dvs. blockdiagram och text, som med hjälp av ekvationer.
  kunna formulera och beskriva statistiska modeller som är lämpliga för att modellera specifika signalegenskaper.
  kunna implementera en metod och värdera dess prestanda i kliniskt relevant termer.
  kunna analysera och lösa ett specifikt signalbehandlingsproblem inom ramen för ett projektarbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att analysera, värdera, och implementera algoritmer, samt tolka och beskriva deras inneboende principer.
  ha insikt om att till synes skilda tekniska problem kan lösas med samma metoder.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • 1-2 omfattande, obligatoriska projektuppgifter som bedrivs från ett problembaserat perspektiv där studenten får ta ett betydande ansvar för att formulera och lösa uppgiften.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • ESS040 Digital signalbehandling, ETI265 Digital signalbehandling i multimedia eller ETT080 Signalbehandling och kommunikation eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar.
Urvalskriterier
Litteratur
 • L, S. & P, L.: Biomedical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications. Elsevier, 2005. ISBN 0124375529.
Övrig information
 • Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier. Kursen ges på engelska på begäran.
Kurskod
 • BMEN01F
Administrativ information
 •  -05-23
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

4 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
BMEN01F Medicinsk signalbehandling Biomedicinsk teknik 2018‑02‑05 Vårterminen 2017 2018‑03‑19 2018‑05‑30 2018‑02‑05
BMEN01F Medicinsk signalbehandling Biomedicinsk teknik 2019‑02‑07 Vårterminen 2017 2019‑03‑25 2019‑06‑09 2019‑02‑07
BMEN01F Medicinsk signalbehandling Biomedicinsk teknik 2020‑02‑17 Vårterminen 2017 2020‑03‑24 2020‑06‑07 2020‑02‑17
BMEN01F Medicinsk signalbehandling Biomedicinsk teknik 2023‑02‑10 Vårterminen 2017 2023‑03‑20 2023‑06‑04 2023‑02‑10

Utskriftsvänlig visning