lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs BMEN05F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje hösttermin
Syfte
 • Kursens syfte är att vidga studenternas begreppsvärld inom mekanik till att omfatta även biologiska system.
Innehåll
 • Skelettets uppbyggnad och rörelseapparaten beskrivs som ett mekaniskt system där benen förenas i leder och aktiviteten i musklerna styr rörelserna. Kroppens byggstenar som utgörs av ben, brosk, muskler, ligament, blod och kroppsvätskor beskrivs och modelleras med hjälp av begreppsapparaten från tidigare kurser i mekanik och hållfasthetslära. Newtons ekvationer tillämpas på skelettets delar och begrepp som konstitutiva ekvationer tillämpas på biologiskt material t.ex. ben, där effekter av belastningar modelleras på den inre strukturen
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • känna till människokroppens olika organsystem och hur de fungerar ihop
  förstå hur ledsystem som t.ex. höften och knäet fungerar mekaniskt
  förstå hur människliga rörelser kan modelleras och analyseras med hjälp av mekanik
  förstå hur kroppens byggstenar: ben, brosk, senor, ligament och muskler kan beskrivas i mekaniska termer
  kunna redogöra för vilka krav proteser och implantat måste uppfylla för att fungera mekaniskt i människokroppen
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna ställa upp och lösa biomekaniska problem, både statiska och dynamiska
  kunna utnyttja optimeringsteknik för att lösa ett biomekaniskt problem
  kunna tolka resultat av rörelsemätningar
  kunna modellera kroppsrörelser i kommersiell programvara
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna bedöma hållfasthetsegenskaper såsom säkerhetsfaktor och mekanisk livslängd för biologisk vävnad
  kunna beskriva kroppsrörelser kvalitativt
  kunna tolka och diskutera information från medicinsk litteratur
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Prestationsbedömning
  Under kursen genomförs tre obligatoriska inlämningsuppgifter i grupp (2-3 studenter). Dessa redovisas i skriftliga rapporter som studenterna får skriftlig återkoppling på. I slutet av kursen ges en skriftlig, individuell, hemtentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kurser i matematik, mekanik och hållfasthetslära eller teknisk mekanik
Urvalskriterier
Litteratur
 • Nordin, M. & Frankel, V.: Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System. Lippincott Williams & Wilkins, 2001. ISBN 9780683302479.
Övrig information
Kurskod
 • BMEN05F
Administrativ information
 •  -05-18
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▼ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
BMEN05F Biomekanik Biomedicinsk teknik 2018‑05‑29 Höstterminen 2018 2018‑09‑03 2018‑11‑02 2018‑05‑29
BMEN05F Biomekanik Biomedicinsk teknik 2019‑05‑06 Höstterminen 2018 2019‑09‑03 2019‑11‑02 2019‑05‑06
BMEN05F Biomekanik Biomedicinsk teknik Höstterminen 2018 2022‑08‑29 2022‑10‑29

Utskriftsvänlig visning