lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs BMEN30F giltig från och med VT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge en överblick över koncept och principer som används inom neuroteknik för att läsa av utgående (efferenta) och generera ingående (afferenta) nervsignaler. Dessa koncept ligger till grund för neural gränssnit eller människa-maskin gränssnitt. Området är tvärvetenskapligt och omfattar fälten neurovetenskap, fysiology, signalbehandling, maskin-inlärning och robotik.Kursen kommer att ge en inblick i dagens och framtidens neurala gränssnitt, neurala proteser och neurorobotik.
Innehåll
 • Kursen behandlar neuroteknikens bakomliggande principer och tekniker såsom grundläggande neurofysiologi och anatomi, hjärnstimuleringsutrustning, ryggmärgstimulatorer, elektrisk stimulering, människa-maskin gränssnitt med protestillämpningar, konstgjord syn och hörsel gränssnitt.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • känna till det centrala och perifera nervsystemets anatomi och fysiologi
  förstå hur motoriska kommandon blir till rörelser i muskler
  förstå hur känsel blir till perception
  förstå och kunna beskriva grundläggande principer för människa-maskin gränssnitt
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna använda tekniker för mätning av elektroencefalografi
  kunna använda tekniker för mätning av elektromyografi
  kunna använda tekniker för nerv stimulering
  kunna tillämpa neuroteknik i olika sammanhang
  kunna och beskriva gränssnitt med avseende på ryggmärg, perifera nerver och muskler
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att analysera, värdera och implementera människa-maskin gränssnitt
  kunna tolka och diskutera information från vetenskaplig litteratur angående framsteg inom neuroteknik
  reflektera över etiska konsekvenser av neroteknik
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Genomförda laborationer med godkänd laborationsrapport och godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport och presentation
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande matematik, fysik och fysiologi (t.ex. EXTG50)
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Föreläsningsmaterial och laborationshandledningar. Utdelade vetenskapliga artiklar och bokkapitel (online resurser)
Övrig information
 • Gästföreläsningar med experter från andra fakulteter och andra universitet kan även förekomma. Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.”
Kurskod
 • BMEN30F
Administrativ information
 • 2022-03-24
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2023‑01‑16 2023‑03‑19

Utskriftsvänlig visning