lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDA030F giltig från och med VT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att introducera begrepp inom diskreta strukturer som är centrala för datavetenskap.
Innehåll
 • Mängder, relationer, funktioner, induktion, rekursion, träd, grafer, satslogik, predikatlogik, bevis, interaktiva bevisföringsverktyg.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå grundläggande begrepp inom diskreta strukturer
  förstå hur bevis är uppbyggda
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa begrepp inom diskreta strukturer på datavetenskapliga problem
  kunna tillämpa grundläggande tekniker för att konstruera bevis
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • övrigt
 • Kursen bedrivs i form av övningar, laborationer, kamraträttning och seminarier. Inför varje seminarium ska doktoranden läsa kursmaterial och göra övningar och/eller laborationer. Varje doktorand kamraträttar vissa övningar och/eller laborationer. Vid seminarierna diskuteras olika lösningar.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • övrigt
 • Aktivt deltagande på seminarier. Inlämningsuppgifterna består dels av egna lösningar till övningar och dels av feedback på andras lösningar.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Makinson, D.: Sets, Logic, and Maths for Computing, 2nd edition.. Springer, 2012. ISBN 9781447124993.
  Pierce, Benjamin C.: Software Foundations. Electronic textbook. Version 4.0.. 2016.
 • Förordet samt kapitlen om Basics, Induction och Lists ingår i kursen.
Övrig information
 • Förutom kursböckerna ingår visst material från internet (videos och föreläsningsanteckningar).
Kurskod
 • EDA030F
Administrativ information
 •  -10-27
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning