lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDA035F giltig från och med VT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för forskningsmetodik, etik och innovation med särskilt fokus på programvara och system.
Innehåll
 • Olika forskningsmetodiker och hur de passar in i olika forskningsområden. Specifika metodiker för datavetenskap och systemforskning. Akademisk integritet och redlighet. Etiska överväganden, såväl under forskning som vid tillämpning av resultaten. Innovationsprocesser och exploatering av forskningsresultat.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • demonstrera kunskap om grundläggande begrepp inom forskningsmetodik för teknikvetenskap, speciellt datavetenskap och system.
  demonstrera förståelse för relationen mellan grundläggande och tillämpad forskning och relationen mellan teknisk forskning och utveckling.
  behärska de grundläggande etiska principer som fungerar som riktlinjer för forskning inom teknikvetenskaper.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • reflektera över hur olika forskningsmetoder och etiköverväganden påverkar egen och andras forskning inom teknikområden.
  presentera sin forskning ur ett innovationsperspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på teknik och innovation
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övrigt
 • Kursen bedrivs i form av tre heldagsseminarier med tillhörande för- och efterarbete. Inför varje träff ska doktoranden läsa ett antal artiklar och svara på ett antal frågor, och efter varje träff ska en mindre uppsats färdigställas och kamratgranskas.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • övrigt
 • Aktivt deltagade vid seminarier
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • En samling av artiklar används i stället för en kursbok.
Övrig information
 • Kursen ges normalt i samarbete med närliggande institutioner som t.ex. reglerteknik.
Kurskod
 • EDA035F
Administrativ information
 •  -03-10
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
EDA035F Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara Datavetenskap (LTH) Vårterminen 2017 2019‑10‑25 (ungefärligt) 2020‑06‑20
EDA035F Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara Datavetenskap (LTH) Vårterminen 2017 2022‑12‑13 (ungefärligt) 2023‑03‑28

Utskriftsvänlig visning