lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDAP25F giltig från och med VT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge en introduktion till fundamentala begrepp inom distribuerade system, samt deras egenskaper och praktiska applikationer.
Innehåll
 • Modeller för distribuerade system, både asynkrona och synkrona,
  konsensus, val av ledare,
  konsistens, replikation,
  logiska klockor,
  felhantering.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa grundläggande kunskap om:

  olika typer av distribuerade system och deras egenskaper,
  fel och felåterhämtning i distribuerade system,
  modeller och abstraktioner för distribuerade system,
  distribuerade modeller för logisk tid,
  distribuerade algoritmer och protokoll,
  samt distribuerat tillstånd och beräkning.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna resonera om egenskaper hos distribuerade system,
  kunna använda begrepp och abstraktioner för att modellera distribuerade system samt beskriva deras beteende,
  kunna använda fundamentala distribuerade algoritmer och protokoll för att hantera resurser, dela tillstånd, hantera distribuerat tillstånd, samt koordinera distribuerade beräkningar,
  kunna applicera konceptuell kunskap på implementationen av distribuerade algoritmer på olika sorters plattformar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna utvärdera lämpligheten hos modeller och plattformar för distribuerade system för ett givet problem,
  visa på grundläggande förståelse om avvägningar och begränsningar med de begrepp och tekniker som används inom design av distribuerade system.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • övrigt
 • Fullgjorda laborationsuppgifter.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Programmeringskunskaper motsvarande EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Vi kommer att använda material publicerat online exempelvis Martin Kleppmanns föreläsningsanteckningar och forskningsartiklar.
Övrig information
Kurskod
 • EDAP25F
Administrativ information
 • 2022-01-24
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning