lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EEMN26F giltig från och med VT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen avser att ge en detaljerad teknisk inblick i miniatyriserad bioanalys och belysa några av de lab-on-a-chip tekniker som används idag inom klinisk medicin såväl som biomedicinsk forskning. Grundläggande principer för bioanalys integrerad i mikrofluidiksystem där bl a provhantering och detektionsprinciper är centrala teman kommer belysas via föreläsningar och laborationer.
Innehåll
 • Kursen bygger på en föreläsningsserie som förmedlar både basal lab-on-a-chip teknik och även som visar på hur denna tillämpas inom modern bioanalys idag. Gästföreläsare från framträdande bioanalysföretag i regionen kommer ytterligare visa på vikten och värdet av miniatyriserad och automatiserad bioanalys inom sjukvårdssektorn och medicinsk forskning. Kursen kommer även omfatta en serie laborationer som bl a belyser kliniskt relevanta analystekniker, som bygger på mikrofluidik och lab-on-a-chip teknik som skall ge en handgriplig förstående för grundläggande steg i konstruktion av mikrofluidikbaserade analyssystem och därmed ge en helhetsbild och djupare försåelse kring lab-on-a-chip teknologin
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för grundläggande Lab-on-a-chip begrepp
  ha förståelse för skalningseffekter inom bioanalys och mikrofluidik
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera och beskriva funktionen av mikrofluidikbaserade bioanalyssystem
  kunna ge exempel på miniatyriserade tekniker som idag används inom biomedicinsk analys
  kunna rekommendera och motivera val av material för konstruktion av ett lab-on-a-chip system
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera och peka på fördelar och nackdelar med att miniatyrisera en given bioanalytisk frågeställning
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • För godkänt betyg krävs godkänt på laborationsrapporter och tentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Studiematerial kommer att delas ut löpande under kursen.
Övrig information
Kurskod
 • EEMN26F
Administrativ information
 •  -03-02
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar Biomedicinsk teknik 2018‑03‑12 Vårterminen 2018 2018‑03‑19 2018‑06‑01 2018‑03‑12
EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar Biomedicinsk teknik 2019‑02‑07 Vårterminen 2018 2019‑03‑25 2019‑06‑09 2019‑02‑07
EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar Biomedicinsk teknik 2023‑02‑10 Vårterminen 2018 2023‑03‑20 2023‑06‑04 2023‑02‑10

Utskriftsvänlig visning