lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIEN35F giltig från och med VT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att skapa förståelse för problemställningar som uppstår i stora och komplexa industriella automationssystem. Kursen ger också perspektiv på hållbarhet och samspelet mellan energi, vatten och livsmedel globalt. Den syftar även till att ge grundläggande kunskap om de verktyg och metoder som används för att realisera, analysera och utvärdera stora industriella automationssystem. Många av dagens industriella system innehåller ett mycket stort antal mätpunkter, regulatorer och ställdon. En stor processindustri kan ha mer än 200 000 mätpunkter. Detta kräver stora datorsystem som kan hantera stora informationsmängder. Hur kan man på ett systematiskt sätt kondensera informationen från ett stort antal delprocesser? Kursen beskriver detta och analyserar hur man kan strukturera dessa stora system. Kursen syftar alltså primärt till att koordinera många delsystem så att den ”industriella orkestern” kan dirigeras rätt.
Innehåll
 • • Komplexa system: Definition av begreppet komplexitet. Hur komplexitet uppträder i industriella system. En fördjupad beskrivning av komplexa system: processindustrin, kraftsystem, diskret tillverkningsindustri.

  • Beskrivning av stora system: Kontinuerliga processer. Diskreta produktionssystem och simulatorer.

  • Modellering av komplexa system: Representation av dynamik i stora system. Styva dynamiska system och glesa matriser. Differentialalgebraiska ekvationer. Modellbibliotek i simulatorer. Modelleringsverktyg och modelleringsspråk.

  • Processövervakning: Multivariabla metoder, estimering och regression.

  • Strukturer för industriella styrsystem: IEC 61131-3 standarden. Spegling av strukturer i verktyg för styrsystem. Informationsstrukturer och processdatabaser.

  • Hemuppgift: Simuleringsarbete om styva dynamiska system respektive processövervakning. Dessa redovisas i två rapporter.

  • Laborationsprojekt: Användning av ett kommersiellt system enligt IEC61131-3 standarden för strukturering och programmering för att lösa ett större styrproblem till en laborationsprocess. Primärt lärandemål för projektet är syntes av tidigare förvärvad kunskap (50%) kombinerat med teknisk fördjupning (20%), problemanalys (20%) och projektmetodik (10%).
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • enskilt kunna karaktärisera industriella processer utifrån ett komplexitetsbegrepp och förstå hur komplexitet påverkar tillämpningen av automation,
  enskilt kunna redogöra för hur man kan använda matematiska modeller för att lösa typiska automationsproblem,
  enskilt kunna förklara och använda viktiga begrepp så som stabilitet, realtidskrav, kapacitet, stationaritet, och dynamisk styvhet.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • enskilt kunna formulera och strukturera en matematisk modell av en större industriell process utifrån information om de ingående komponenterna och hur dessa interagerar och med hjälp av denna modell analysera viktiga karakteristika hos processen,
  enskilt kunna strukturera ett styrsystem för en industriell process som består av flera delprocesser,
  enskilt kunna med PLC-programmering lösa styruppgifter där flera parallella processer utförs samtidigt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • enskilt kunna föreslå lämpliga styr-, övervaknings- och kommunikationsstrukturer för större industriella processer med komplicerade samband mellan viktiga storheter.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • För slutbetyg fordras godkända simuleringsövningar (två skriftliga rapporter) och genomfört laborationsprojekt (praktisk demonstration, rapport)
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Olsson G, Rosén C: Kompendium i "Industrial Automation – Application, Structures and Systems". IEA, LTH, Lunds universitet, 2005. (Samma bok som i MIE080 Automation).
  4-5 tekniska och vetenskapliga artiklar som delas ut under kursen.
Övrig information
 • Kursen ges på begäran på engelska
Kurskod
 • EIEN35F
Administrativ information
 • 2019-03-13
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
EIEN35F Automation för komplexa system Industriell elektroteknik och automation 2021‑11‑04 Vårterminen 2019 2022‑03‑21 2022‑06‑05 2021‑11‑04
EIEN35F Automation för komplexa system Industriell elektroteknik och automation 2024‑03‑13 Vårterminen 2019 2024‑03‑14 2024‑05‑28 2024‑03‑13

Utskriftsvänlig visning