lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIT105F giltig från och med VT 2015

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge studenterna en inblick i acceleratorteknik och att informera dem om de möjligheter de har att verka inom området.
Innehåll
 • Introduktion till acceleratorfysikens grunder innefattande klassisk mekanik, elektrodynamik och speciella relativitetsteori; Beskrivning av linjära acceleratorer, lagringsringar för generering av ljus, spallationskällor och colliders; Översikt av mikrovågsssystem, supraledande och icke-supraledande magneter, kryosystem, vakuumsystem, effektmatning; Partikelstrålars fysik: Longitudinell och transversell stråldynamik, synkrotronstrålning, ickelinjär strålfysik, magnetsystem för lagringsringar, beräkningsmetoder för strålfysik; Användning av acceleratorteknologi inom kärn- och partikelfysik, materialvetenskap, medicinska tillämpningar och biologi; Översikt av nya acceleratorteknologier baserade på kraftfulla lasrar i plasma.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva fysiken och tekniken bakom linjära partikelacceleratorer och lagringsringar
  förstå skillnaden mellan olika typer av acceleratorer.
  känna till flera av de simuleringsverktyg som används inom acceleratorteknik och med dessa kunna bestämma elektromagnetiska fält i kaviteter och banor för relativistiska partiklar.
  ha en god inblick i hur partikelacceleratorer kan användas inom olika områden såsom biomedicin, materialvetenskap och elementarpartikelfysik.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Undervisningen ges under en vecka följd av ytterligare en veckas enskild problem-lösningsverksamhet. Det dagliga upplägget av den första veckan är fyra timmar lektioner, två timmar handledd problemlösning och slutligen enskilt arbete med problem vars lösningar presenteras följande dag. Lärarna är tillgängliga för diskussioner och handledning under första veckan. Examinationsproblem motsvarande en veckas arbete delas ut i slutet av veckan. Lösningarna kommuniceras elektroniskt med lärarna.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Godkända lösningar till alla problem och utdelade övningar.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Analys i en och flera dimensioner, linjär algebra, grunderna i klassisk fysik, grundläggande elektrodynamik, klassisk mekanik.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur kommer att bestå av föreläsningsanteckningar och utdrag från diverse böcker inom acceleratorteknik.
Övrig information
Kurskod
 • EIT105F
Administrativ information
 •  -10-07
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning