lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIT155F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge kännedom om grunderna för maskinlärning -- konstruktion av automatiserade system som kan lära/hämta information från data, till exempel lära sig känna igen tecken i handskriven text.
Innehåll
 • Inlärning, prövning, generalisering, hypotesrum
  Linjär regression och klassificering
  Kärnmetoder och stödvektormaskiner
  Grafiska modeller
  Superpositionsmodeller, EM-algoritmen.
  Variations- och samplingsmetoder.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha god förståelse för de statistiska principerna som ligger till grund för maskininlärning
  ha kunskap om den vetenskapliga grunden för att utveckla och analysera inlärningsalgoritmer och lärande system
  ha fördjupade kunskaper om metoder och teorier inom området maskininlärning.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha visad förmåga att utveckla inlärningsmetoder och lärande system för relevanta tekniska frågeställningar
  ha visad förmåga att identifiera, formulera, designa och implementera lärande komponenter och applikationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att kritiskt värdera och jämföra olika inlärningsmodeller och inlärningsalgoritmer för olika problemuppställningar och kvalitetsegenskaper.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Obligatoriska inlämningsuppgifter som inkluderar datorarbete och rapport. Inlämningsuppgifterna ska ha kamratgranskats samt diskuterats i studiegruppen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • FMA420 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys, FMAF05 System och transformer samt någon av grundkurserna i Matematisk statistik.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Bishop, C. M: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. ISBN 9780387310732.
Övrig information
 • Examinator: Maria Kihl (maria.kihl@eit.lth.se)
Kurskod
 • EIT155F
Administrativ information
 •  -12-08
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning