lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EITN65F giltig från och med VT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge kunskap om hur nervsystemet fungerar, och hur det modelleras på olika nivåer, från cellnivå till högre hjärnfunktioner. Att förstå processerna för nervimpulser på cellnivå, och hur dessa mäts och simuleras. Att förstå hur celler kopplas ihop i enkla nätverk, och hur dessa kan simuleras. Att förstå hur högre funktioner kan beskrivas, modelleras och simuleras. Att förstå hur nervsignaler kan mätas genom både invasiva och icke invasiva metoder. Förstå grundläggande elektronik som impedans, förstärkning och filtrering vilket är nödvändigt för att kunna mäta signalerna. Förstå grundläggande signalanalys av nervsignaler, som spiksortering och korrelation.
Innehåll
 • Kursen ges i form av föreläsningar samt 5 inlämningsuppgifter där doktoranden får tillämpa de olika simulerings- och modelleringsmetoderna. Föreläsningarna kommer att innefatta funktion och modellering av nervsystemet på olika nivåer samt genomgång av de simuleringsverktyg som kommer att användas. Kursen täcker även mätmetoder för nervsignaler in vitro och in vivo och den elektronik som behövs för detta. Kursen avslutas med ett mindre projekt där doktoranden väljer ett problem och simulerar dess beteende alternativt analyserar dess signaler.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur nervcellers signaler uppkommer, kopplas och utbreds.

  förstå modellering av nervceller, både enskilda och i populationer.

  förstå kraven på mätteknik för att kunna registrera nervsignaler, både invasivt och med ytelektroder.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna föra ett resonemang om hur nervsystemet fungerar på olika nivåer och redogöra för hur dessa kan mätas och simuleras.

  kunna beskriva funktionen hos nervsystemet på olika nivåer och kunna sätta upp en simulering av dessa.

  kunna beskriva hur nervsignaler kan mätas på olika sätt och vilka krav dessa ställer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå de etiska frågeställningar i analys av signaler från CNS och vid mätning av dessa.

  kunna se begränsningarna i resultaten av analys och modellering.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • övrigt
 • Kortare muntlig projektpesentation.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kurser i programmering, fysiologi och signalbehandling.
Urvalskriterier
 • Relevans för doktorandens egna forskning.
Litteratur
 • Gerstner, W., Kistler, Werner M., Naud, R. & Paninsk, L.: Neuronal Dynamics. Cambridge University Press, 2014. ISBN 9781107635197.
 • Boken finns tillgänglig på: http://neuronaldynamics.epfl.ch/index.html
Övrig information
 • Kursansvarig: Anders J Johansson, anders_j.johansson@eit.lth.se
Kurskod
 • EITN65F
Administrativ information
 • 2017-02-09
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning