lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs ETIN65F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Radioprojekt är en påbyggnadskurs till Högfrekvensförstärkare (ETIN50) där man i projektform får en helhetsbild av arbetet som högfrekvenskonstruktör. Projektet kan bestå i att man konstruerar en del till en radiomottagare. Målet är att man skall få förståelse för sambandet mellan beräkning och realisering när man konstruerar elektronik vid frekvenser upp till flera GHz. Vid så höga frekvenser beter sig komponenterna då man mäter med spektrum- eller nätverksanalysatorn inte alltid som man först förväntat sig. Att lära sig att bemästra detta är bl.a. det som gör kursen både nyttig och spännande.
Innehåll
 • Till skillnad från vanliga laborationer som oftast är tillrättalagda för att passa ett speciellt teoriavsnitt får man i Radioprojekt ta ansvar för alla faserna i konstruktionsarbetet. Efter att ha fastställt en specifikation måste komponenter med rätta egenskaper väljas så att kretsen går att realisera. Då rimliga komponentvärden beräknats ritar man en layout och får tillverkat ett kretskort så att man kan löda ihop en prototyp. Slutligen måste kretsen verifieras. Det kan då handla om avancerade mätningar med spektrum-, nätverksanalysator och brusfaktormätare.

  Projektarbetet görs i små grupper med fri tillgång till radiolaboratoriet. På bestämda tider finns det tillgång till experthandledning. Under kursens gång kan även genomgångar i form av seminarier och eventuella gästföreläsningar erbjudas av intressanta specialområden inom radio, avancerad mätteknik och presentationsteknik.

  Projektet redovisas som en kort vetenskaplig rapport samt redovisas muntligt för övriga kursdeltagare.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna formulera en specifikation så att projektet kan fungera i ett givet sammanhang
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • realisera en högfrekvenskrets mha MATLAB eller simuleringsprogram
  behärska de CAD-hjälpmedel, mätinstrument och mätmetoder som behövs för att bygga en fungerande krets och verifiera den ställda specifikationen
  muntligt och i skrift kunna redogöra inför kollegor för en lösning på ett högfrekvensproblem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • söka specialkunskap i facklitteratur samt söka och välja komponenter från olika leverantörer så att konstruktionen uppfyller en ställd specifikation
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • övrigt
 • För betygsgraden godkänt erfordras förutom godkänt projektarbete en godkänd skriftlig rapport samt fullgjord muntlig presentation och närvaro under redovisningen av övriga projekt. Examination endast en gång per år i samband med kursen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • ETIN50 Högfrekvensförstärkare
Urvalskriterier
 • Resultatet i ETIN50 Högfrekvensförstärkare ligger till grund för urvalet
Litteratur
 • L, S., G, J. & H, B.: Radio Electronics.
  C, B.: RF Circuit Design. Butterworth-Heinemann, 1997.
Övrig information
 • Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Kurskod
 • ETIN65F
Administrativ information
 •  -06-07
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning