lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs ETSN10F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen ger en djup förståelse för principer för nätverks konstruktion med hänsyn till prestandaaspekter. Kursen omfattar två huvudområden, undersökning och dimensionering av nätverk genom modellering och simulering samt fundamentala nätverksarkitekturer. Kursen behandlar både publika accessnät såsom 3G/LTE och trådlösa lokala nätverk såsom WLAN, Ad-hoc och Mesh nätverk, Sakernas internet etc. Vidare behandlar kursen uppförandet av nätverkande system ur ett kö- och flödesperspektiv samt mekanismer för att kontrollera prestanda. Kursen omfattar både teoretiska aspekter inom modellering och tillämpning genom ett systemdesignprojekt.
Innehåll
 • Kursen ger en djup förståelse för de principer, funktioner och tekniker som utgör grunden för kommunikationsnätverk med ett fokus på trådlös kommunikation. Speciellt behandlas dessa funktioners uppförande och prestanda med hänseende till den stokastiska trafiknaturen i data- och telekomsystem.

  Kursen omfattar såväl publika system (3G, LTE), som tekniker för trådlösa lokala nätverk (WLAN, Ad-Hoc- och mesh-nätverk). Kursen ger en insikt i hur dessa system mer och mer integreras, fördelar och nackdelar samt problem och deras lösning i samband med denna integrering. I kursen diskuteras även aktuella trender i nätverksystem såsom Sakernas internet och Tactile Internet, och teknologier som utvecklas för att möjliggöra dem.

  Kursens struktur omfattar föreläsningar och övningar, samt en laboration om nätverkssimulering och datanalys. Studenterna utför även ett systemdesignprojekt i grupper.

  Kursen är uppbyggd av följande moduler:

  Repetition på sannolikhetsteori, stokastiska processer och grundläggande datanätverk
  Medium access control med reservationsprotokoll och random access-protokoll
  Nätverkarkitekturer för licenserat och olicenserat spektrum
  Modellering för prestandaanalys
  Trafikbehandling: kösystem och stocknings- och flödeskontroll
  Följande system och teknologier täcks i kursen:

  WLANs
  Ad-hoc-, mesh-, och sensornätverk, samt lämpliga routingprotokoll för dem, inklusive geografisk routing
  Sakernas internet
  Cellulära system (GSM, UMTS, LTE och en diskussion om 5G)
  MAC-protokoll: ALOHA, CSMA, 802.11 (WiFi), inklusive Bianchis modell för 802.11, TDMA, FDMA, CDMA, dynamiska reservationsprotokoll
  Tekniker för stocknings- och flödeskontoll såson Random Early Detection och token bucket
  Ködiscipliner såsom prioritetskösystem, weighted fair queueing, class based queueing
  Flödes- och stockningskontroll i TCP och strategier för omsändning
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förklara operationen av nätverksprotokollen och algoritmerna som ingår i kursen
  Beskriva de olika nätverksarkitekturerna som ingår i kursen
  Förklara nätverksmodellerna som ingår i kursen och beskriva nyckelresultat ifrån dem såsom fundamentala prestandabegränsningar
  Redogöra för designval i existerande nätverksprotokoll, algoritmer och arkitekturer, med hänsyn till systemprestanda
  Beskriva aktuella forskningsproblem och inriktningar i nätverk
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Välja lämpliga protokoll och algoritmer för ett givet nätverkssystem
  Skapa och analysera nätverksmodeller för prestandaanalys
  Analysera nätverksprestanda med de teorestiska verktyg som ingår i kursen såsom stokastika processer och köteori
  Utföra statisktisk analys på data från experiment eller simuleringar och dra slutsater angående prestandan för systemet i fråga
  Designa nätverkssystem med utgångspunkt i ett speciferat scenario och specifierade prestandamål
  Hitta information i den vetenskapliga litteraturen inom kursens kunskapsområde
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Jämföra olika nätverksprotokoll, algoritmer och arkitekturer och ange fördelar och nackdelar med dem
  Utvärdera nätverkssystem och identifiera deras prestandamål och begränsningar
  Utvärdera pålitligheten och betydelsen för data från experiment eller simuleringar
  Utvärdera fördelar, nackdelar och begränsningar för olika metoder för att modellera, analysera och testa nätverksprestanda
  Kritiskt utvärdera information i den vetenskapliga litteraturen inom kursens kunskapsområde
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen samt hemuppgiften.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i statistik och sannolikhetsteori
Urvalskriterier
Litteratur
 • Sadiku, O., Matthew N. & Musa, Sarhan M.: Performance Analysis of Computer Networks. Springer, 2013.
Övrig information
 • Kursansvarig: Emma Fitzgerald, emma.fitzgerald@eit.lth.se
Kurskod
 • ETSN10F
Administrativ information
 • 2018-03-02
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning