lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FAF080F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om de många kraftfulla metoder, som modern atom- och molekylspektroskopi erbjuder avseende såväl grundläggande studier som praktiska tillämpningar
Innehåll
 • Översikt av atomär och molekylär struktur innebärande en fördjupning speciellt vad gäller molekyler. Strålnings- och spridningsprocesser: resonansstrålning, Rayleigh-, Raman- och Mie-spridning. Spektroskopi av inre elektroner: Röntgen- och fotoelektronspektroskopi (ESCA), synkrotronstrålning. Optisk spektroskopi: ljuskällor, spektralapparater, detektorer, optiska analysmetoder. Resonansmetoder: atomstråleresonans, optisk resonansspektroskopi, elektron- och kärnspinnresonans. Avstämbara lasrar: lasertyper, enkelmodgenerering mm, kringutrustning. Laserspektroskopi: tidsupplöst spektroskopi och högupplösande Dopplerfria tekniker. Laserspektroskopiska tillämpningar: fjärranalys av luft- och vattenföroreningar, förbrännings- och reaktionsdiagnostik, medicinska tillämpningar mm. Demonstrationer: Synkrotronstrålning, femtosekundspektroskopi, koherent Ramanspektroskopi för förbränningsdiagnostik, astrofysikaliska tillämpningar, fjärranalys av luft- och vattenföroreningar, . Laborationer: Fouriertransformspektroskopi och flamemission, Nivåkorsningsspektroskopi, Dopplerfri mättnadsspektroskopi.


Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • •förstå hur spektroskopiska metoder i olika energiintervall fungerar
  •ha kunskap om de vanligaste komponenterna som ingår i spektroskopiska utrustningar avsedda för olika energiintervall
  •ha en fördjupad förståelse för kvantmekaniken och dess beskrivning av naturen
  •ha erhållit en konsoliderad bild av kvantmekanik och atomfysik och dess relation till den klassiska fysiken
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • •kunna redogöra för en mätspektroskopisk metod eller problemställning i kondenserad skriftlig och muntlig form
  •kunna genomföra storleksordningsuppskattningar av kvantiteter relevanta för spektroskopiska mätningar och analyser
  •kunna arbeta praktiskt med optiska komponenter samt lasrar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna bedöma vilken spektroskopisk metod som är tillämplig i en given situation
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • grundläggande kvantmekanik och atomfysik
Urvalskriterier
Litteratur
 • Svanberg, S.: Atomic and Molecular Spectroscopy – Basic Aspects and Practical Applications.
  local: Instructions to laboratory sessions.
Övrig information
Kurskod
 • FAF080F
Administrativ information
 •  -08-15
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning