lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FAFN05F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom modern atomfysik, speciellt växelverkan mellan ljus och materia. En inledning till flera spännande förskningsfält, t.ex. atomer i starka laserfält, laserkylning och infångning av atomer, och kvantdatorer kommer att ges.

Innehåll
 • •Växelverkan mellan atomer och ljus
  •Laser-kylning och infångning, strålningskrafter
  •Atomer i starka laserfält. Tillämpning på extremoptik: attosekundspulser
  •Manipulation av atomer, molekyler och större system med ljus. Atomoptik.
  •Kvantkommunikation och kvantdatorerKunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva växelverkan mellan materia och ljus med hjälp av kvantmekanik.
  kunna orientera sig bland några forskningsfrågor inom modern atomfysik.


Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna göra realistiska kvantmekaniska beräkningar på existerande system både numeriskt och analytiskt.
  kunna formulera och lösa några fysikaliska problem inom atomfysik, speciellt växelverkan mellan atomer och strålning.
  ha ökad förmåga att skriftligt och muntligt presentera projekt som de genomfört.
  kunna söka, värdera och integrera kunskaper från litteratur på avancerad nivå.
  ha ökad erfarenhet av att jobba i grupper för ett gemensamt mål.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna göra bedömningar av vilken olika metoder som kan tillämpas och vilken som är mest lämplig att använda.Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Skriftlig tentamen. Två obligatoriska laborationer med förberedelse uppgifter och skriftlig rapport. Projekt.

 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkurser i atomfysik och kvantmekanik.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Foot, C.J: Atomic Physics.
Övrig information
Kurskod
 • FAFN05F
Administrativ information
 •  -03-21
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning