lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FFFN05F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Termodynamik och kinetik erbjuder viktiga verktyg för förståelse av material och deras egenskaper, både vid jämvikt och vid processning. Kursen syftar till att ge doktoranderna en forskningsrelevant bakgrund i termodynamik och kinetik tillämpat på nanomaterial. Kursen syftar till att ge doktoranden kunskaper så att doktoranden själv kan formulera och lösa problem inom dessa områden i sin forskning.
Innehåll
 • Denna kurs ger en översikt over termodynamiska fenomen och kinetiska processer ur ett materialvetenskapligt perspektiv, med nanomaterialtillämpningar. Innehåll: Översikt över grundläggande termodynamik; termodynamisk jämvikt; fasjämvikter och fasdiagram; reaktioner och reaktionskinetik; värmetransport; masstransport i fasta material och fluider; termodynamiska storlekseffekter.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå grundläggande koncept inom termodynamik
  förstå jämnviktskonceptet för nanomaterial
  förstå fasdiagram
  förstå värmetransportprocesser
  förstå fundamentala masstransportekvationer.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna använda termodynamiska ekvationer för materialvetenskapliga problem
  kunna tolka binära och ternära fasdiagram
  kunna diskutera och lösa kemiska reaktionsproblem
  kunna definiera och lösa masstransportproblem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter. För att få göra den skriftliga tentamen så måste man ha lämnat in inlämningsuppgifterna.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kurs i termodynamik.
Urvalskriterier
Litteratur
 • DeHoff, R.: Thermodynamics in Materials Science. CRC, 2006. ISBN 0849340659.
Övrig information
Kurskod
 • FFFN05F
Administrativ information
 •  -12-16
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning