lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FKF021F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet är att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik genom ett kvantmekaniskt betraktelsesätt. Speciellt behandlas olika modeller av hur atomkärnan är uppbyggd, sönderfallsprocesser och kärnreaktioner. Kursen har många kopplingar till pågående forskning inom grundläggande och tillämpad kärnfysik vid Lunds Universitet.
Innehåll
 • Kärnkrafterna, kärnmodeller, det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma-emission, kärnreaktioner, fission och fusion, kärnreaktorer, astrofysikaliska aspekter av kärnfysik, kärnspektroskopi.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * ha ingående kunskaper om atomkärnans fysik
  * kunna förklara hur atomkärnan kan beskrivas med olika kvantmekaniska modeller
  * ha förståelse för kvantmekaniska beskrivningar av sönderfallsprocesser
  * ha förståelse för kvantmekaniska beskrivningar av reaktionsprocesser
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa kvantmekaniska metoder för analys och beräkning inom kärnfysik
  ha utvecklat sin förmåga att analysera, kombinera och relatera olika delar av kursinnehållet för en djupare förståelse av atomkärnan, representerad av ett mångkroppars kvantsystem
  * ha förbättrat sin förmåga att redogöra för uppnådda experimentella resultat i skriftlig och muntlig form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Kursen samordnas med motsvarande kurs vid Naturvetenskapliga fakulteten (FYSC12).
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Muntlig tentamen med krav på godkända inlämningsuppgifter,
  laborationer och laborationsrapporter. Laborationsmomenten utförs i grupp.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Krane, K.: Introductory Nuclear Physics (or comparable book on basic Nuclear Physics).
 • Utdelat material
Övrig information
Kurskod
 • FKF021F
Administrativ information
 •  -11-26
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning