lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FKF100F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen ska ge förståelse för avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön, samt hur dessa tekniker kan användas för att ge underlag för bedömningar av miljö- och hälsorisker orsakade av människans aktiviteter. Kursen syftar även till att stimulera till ett tänkande rörande hur olika vardagliga mänskliga aktiviteter påverkar vår miljö och hälsa, samt att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.
Innehåll
 • Presentation av olika luftkvalitetsproblem och deras miljö- och hälsoeffekter. Genomgång av olika typiska mätsituationer. Flerfasproblematik speciellt vid luftföroreningsstudier. Fysikaliska och kemiska processer vid luftföroreningar. Genomgång av olika fysikaliska och kemiska mät- och analysmetoder för miljöfrågeställningar.

  Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, demonstrationer samt ett projektarbete (gruppstorlek: 2-4). Föreläsarna hämtas från olika vetenskapliga discipliner och har stark forskningsförankring. Projektarbetet i grupp innefattar en utvärdering av miljömätdata och en muntlig och skriftlig presentation av utvärderingen. Det ämnar att utröna miljötillståndet för ett autentiskt problem, som lärarna vill få utrett. Laborations- och demonstrationsdelarna innebär att de studerande bereds tillfälle att direkt arbeta med högteknologisk forskningsutrustning eller få den demonstrerad.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva och förstå olika miljöproblem med tonvikt på luftkvalitet från ett naturvetenskapligt perspektiv,
  kunna formulera frågeställningar som syftar till att klargöra risker för människans miljö och hälsa som är kopplade till luftkvaliteten,
  kunna planera en miljömätning på ett övergripande sätt och välja lämpligt mättekniskt hjälpmedel,
  kunna göra en översiktlig utvärdering av miljömätdata som syftar till att besvara den uppställda miljöfrågeställningen.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna integrera kunskaper om miljömätteknik och frågeställningar rörande luftkvalitet;
  ha förmåga att presentera projekt som de genomfört samt diskutera resultaten med kursledning och kursdeltagare vid en muntlig presentation;
  kunna genomföra ett projekt och planera en presentation utifrån givna ramar;
  kunna integrera kunskaper från ett omfattande material för problemlösning;
  kunna presentera resultatet av utvärderingen muntligt och skriftligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha stimulerats till ett tänkande rörande hur olika vardagliga mänskliga aktiviteter påverkar vår miljö och hälsa.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Examinationen består av två delar, dels en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor främst av redogörande karaktär, dels ett projektarbete i grupp. För godkänt krävs även att studenten deltagit i laborationer och fått samtliga laborationsredogörelser godkända.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande fysik
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Pärm med kopierat material från de medverkande institutionerna och avdelningarna.
Övrig information
 • Kursen ges i samarbete mellan avdelningarna för kärnfysik, förbränningsfysik samt ergonomi och aerosolteknologi vid teknisk fakultet, institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys vid naturvetenskaplig fakultet samt avdelningen för arbets- och miljömedicin vid medicinska fakulteten.
Kurskod
 • FKF100F
Administrativ information
 • 2016-04-25
 • FN1/AndersGustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2017‑01‑17 2017‑05‑31 2016‑11‑29

Utskriftsvänlig visning