lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FKFN25F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att visa på de möjligheter som finns att utnyttja kunskaper i kärnfysik och kärnfysikalisk mätteknik som redskap inom andra discipliner. Viktiga komponenter är jonstråleanalys, neutronspridning och neutrondetektion samt reaktorfysik. Kursen ska ge kunskap om moderna reaktorers uppbyggnad och funktion, neutronfysik för reaktorer, härddesign och bränsleoptimering. Kursen ska diskutera strålskyddsövervakning och instrumentering för neutronmonitering, partikulära och gasformiga utsläpp och ge en introduktion till säkerhetsanalys för stora anläggningar.
Innehåll
 • Kursen fokuserar på tre huvudmoment av tillämpningar av den subatomära fysiken: Jonstråleanalys – föreläsningar, laborationer. Neutronfysik, neutronspridningsfysik och detektorer - föreläsningar, projekt, laborationer. Fissionsreaktorteknologi, strålskydd – tutorials (diskussionsgrupp).
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vara väl förtrogen med olika jonstråleanalytiska metoder
  vara väl förtrogen med grunderna i reaktorfysik
  vara väl förtrogen med metoder för neutrondetektion och ha kunskap om neutronspridningsfysik.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna välja lämplig analysmetod för ett givet problem
  ha utvecklat sin förmåga att experimentellt och kärnfysikaliskt förstå olika tillämpningar av kärnfysiken
  kunna skriva en uppsats som kritiskt och kommenterande sammanfattar publicerade resultat inom kursens ämnesområde
  kunna presentera det egna arbetet muntligt, samt diskutera och kommentera andra studenters presentationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • på egen hand kunna söka vetenskaplig information som är relevant för en uppsats inom kursens ämnesområde
  genom kamratgranskning bedöma uppsatser skrivna inom kursen.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt, godkänd uppsats samt aktivt deltagande i föreläsningar, tutorials och seminarier. Alternativt kan en tentamen (g/u) anordnas för den som ej aktivt deltager i föreläsningar och tutorials.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, eller motsvarande.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Lamarsh, John R. & Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering. Pearson College Division. ISBN 9780201824988.
  Krane, Kenneth S.: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons, 1988.
  Aktuella artiklar och texter utdelade i samband med föreläsningar i jonstråleanalys och neutronspridningsfysik..
Övrig information
 • Kursen ges på begäran på engelska.
Kurskod
 • FKFN25F
Administrativ information
 • 2016-04-25
 • FN1/AndersGustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2017‑01‑16 2017‑03‑18 2016‑11‑29

Utskriftsvänlig visning