lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA026F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att kraftigt förbättra doktorandens förmåga att undervisa matematik på högskolenivå.
Innehåll
 • Konkreta moment som behandlar undervisning, undervisningsplanering
  och examination ingår. Olika teorier om studenternas matematiklärande presenteras och en
  orientering om forskning inom området ges.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för och använda några teorier för lärande i matematik
  känna till olika forskningsområden och forskningsresultat i matematikdidaktik
  kunna använda olika metoder för bedömning av matematisk kunskap hos studenter på universitetsnivå

Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha utvecklat sin förmåga att planera och genomföra högskoleundervisning, inklusive handledning och examination, inom matematiska ämnen inklusive handledning och examination.

  genom ett projektarbete ha fått en introduktion till matematikdidaktisk forskning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna, utifrån ett vetenskapligt and erfarenhetsbaserat perspektiv, beskriva och värdera
  a) lärande i matematiska ämnen på individuell nivå och på gruppnivå.
  b) lärarens uppgifter vid undervisning och examination i matematiska ämnen på högskolenivå.

  kunna planera och genomföra egna studier av lärsituationer i matematik.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • J.Mason: Mathematics Teaching Practice: Guide for university and college lecturers.. Horwood Publishing, 2002. ISBN 1898563799.
Övrig information
Kurskod
 • FMA026F
Administrativ information
 •  -01-06
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning