lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA085F giltig från och med HT 2012

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge kännedom om grunderna för maskinlärning -- konstruktion av automatiserade system som kan lära/hämta information från data, till exempel lära sig känna igen tecken i handskriven text.
Innehåll
 • * Inlärning, prövning, generalisering, hypotesrum
  * Linjär regression och klassificering
  * Kärnmetoder och stödvektormaskiner
  * Grafiska modeller
  * Superpositionsmodeller, EM-algoritmen.
  * Variations- och samplingsmetoder.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * ha god förståelse för de statistiska principerna som ligger till grund för maskininlärning
  * ha kunskap om den vetenskapliga grunden för att utveckla och analysera inlärningsalgoritmer och lärande system
  * ha fördjupade kunskaper om metoder och teorier inom området maskininlärning.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * ha visad förmåga att utveckla inlärningsmetoder och lärande system för relevanta tekniska frågeställningar
  * ha visad förmåga att identifiera, formulera, designa och implementera lärande komponenter och applikationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * ha förmåga att kritiskt värdera och jämföra olika inlärningsmodeller och inlärningsalgoritmer för olika problemuppställningar och kvalitetsegenskaper.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Hemtentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Linjär algebra, flerdimensionell analys, system och transformer, sannolikhetsteori.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Bishop, C. M.: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. ISBN 9780387310732.
Övrig information
 • Kursen ges av professor Cristian Sminchisescu.
Kurskod
 • FMA085F
Administrativ information
 •  -03-24
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning