lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA250F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Den förmodligen största klassen av matematiska modeller för tekniska system bygger på partiella differentialekvationer. Ett oundgängligt hjälpmedel i modern teori för dessa ekvationer är distributionsteorin.

  Kursens syfte är dels att ge en stabilare teoretisk grund för begrepp och metoder från teorin för partiella differentialekvationer som införts i tidigare kurser, och en större förmåga att självständigt använda dessa, dels att utveckla teorin ytterligare. Kursen avser också att ge den analytiska bakgrunden till ofta använda numeriska lösningsmetoder.
Innehåll
 • Distributionsteori: derivator, konvergens, fundamentallösningar, Greenfunktioner, Fouriertransformationen, Laplace- och vågoperatorerna.

  Partiella differentialekvationer: spektrala metoder, egenfunktionsutvecklingar, svag lösnings. Approximationsmetoder. Integralekvationer, finita elementmetoder. Geometriska metoder. Karakteristikor. Studium av någon modellekvation.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för grunderna av teorin i samband med ett muntligt förhör.

  kunna redogöra för begreppet svag lösning till en partiell differentialekvation och dess samband med distributionsteorin.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • med tillgång till litteratur självständigt kunna integrera metoder och synsätt från de olika delarna i kursen för att lösa problem och besvara frågeställningar inom kursens ram.

  kunna redogöra för lösningen till ett matematiskt problem inom kursens ram i tal och i skrift, logiskt sammanhängande och med adekvat terminologi.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Skriftlig och/eller muntlig tentamen enligt beslut av examinator. Inlämningsuppgifter under kursens gång.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • FMA021 Kontinuerliga system och påbörjad FMA260 Funktionalanalys och harmonisk analys.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Renardy, M. & Rogers, Robert C.: An Introduction to Partial Differential Equations. Springer, 2004. ISBN 9780387004440.
 • Egenproducerat material.
Övrig information
Kurskod
 • FMA250F
Administrativ information
 •  -11-15
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning