lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA305F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge en doktorand i t ex komplex analys, harmonisk analys och partiella differentialekvationer goda kunskaper om ett antal grundläggande begrepp och verktyg i modern analys.
Innehåll
 • Harmoniska funktioner i två variabler: Samband med holomorfa funktioner, Dirichlets problem i enhetscirkelskivan, positiva harmoniska funktioner.

  Subharmoniska funktioner: Uppåt halvkontinuerliga funktioner, subharmoniska funktioner, maximumprincipen, kriterier för subharmonicitet, integrabilitet, konvexitet, regularisering.

  Potentialteori: Potentialer, polära mängder, jämviktsmått, uppåt halvkontinuerlig regularisering, minus-oändlighet-mängder, hävbara singulariteter, den generaliserade Laplace-operatorn, tunnhet.

  Dirichlets problem: Lösning av Dirichlets problem, kriterier för regularitet, harmoniska mått, Greenfunktioner, Poisson-Jensens formel.

  Kapacitet: Kapaciteten av en mängd i planet, kapacitetsberäkningar, kapacitetsuppskattningar, tunnhetskriterier, transfinita diametrar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna ange de viktigaste egenskaperna hos harmoniska funktioner av två variabler.


  kunna redogöra för grunderna för teorin för subharmoniska funktioner.

  kunna förklara följande begrepp inom teorin för potentialer: potential, polär mängd, jämviktsmått, uppåt halvkontinuerlig regularisering, svag form av Poissons ekvation.

  kunna redogöra för följande begrepp från teorin för Dirichlets problem i planet: Perronfunktion, barriär, reguljär randpunkt, harmoniskt mått, Greenfunktion, Poisson-Jensens formel.
  kunna ge definitionen av kapaciteten av en mängd, kunna beräkna den i enkla fall och uppskatta den i allmännare fall.

  kunna beskriva tillämpningar av potentialteori inom andra mathematiska områden, t ex funktionalanalys, approximationsteori, komplex analys eller komplex dynamik.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Funktionsteori (eller Analytiska funktioner) och integrationsteori.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Ransford, T.: Potential Theory in the Complex Plane. Cambridge University Press, 1995. ISBN 9780521466547.
Övrig information
 • Kontaktpersoner: Jacob Stordal Christiansen (jacob_stordal.christiansen-at-math.lth.se) och Frank Wikström (frank.wikstrom-at-math.lth.se) .
Kurskod
 • FMA305F
Administrativ information
 •  -11-15
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning