lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMAN01F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • Kursen är inrättad för att introducera doktoranderna till användningen av matematiska modeller för biologiska problemställningar. Viktiga tillämpningar där matematiska modeller har visat sig vara användbara finns till exempel inom populationsdynamik, spridning av infektionssjukdomar och medicinering.
  Syftet är också att förbereda för fortsatta studier i t ex biologiska system och evolutionsbiologi.
Innehåll
 • Populationstillväxt. Icke-linjära differensekvationer. Evolutionsdynamik. Kontinuerliga modeller. Fasplansmetoder. Molekyldynamik. Cellcykeln. Gränscykler, oscillationer och exciterbara system. Diffusionsmodellering. PDE-modeller. Mönstergenerering.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tydligt förklara och självständigt använda matematiska grundbegrepp inom biologi, speciellt inom cellmodellering, evolutionsdynamik och diffusionsfenomen.

  kunna beskriva och översiktligt förklara den matematiska teorin bakom några centrala biologiska modeller, såsom icke-linjära differensekvationer, icke-linjära differentialekvationer och reaktions-diffusions-ekvationer.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna använda programpaket på dator för att simulera lösningar till biologiska problem.

  kunna visa god förmåga att självständigt identifiera biologiska problemställningar som kan lösas med matematisk modellering, samt kunna välja lämplig metod.

  kunna självständigt applicera grundläggande modellering på industriellt och forskningsmässigt relevanta biologiska problem.

  med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande kunna redogöra för lösningen till ett biologiskt modelleringsproblem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Edelstein-Keshet, L.: Mathematical Models in Biology. McGraw-Hill College, 1988. ISBN 9780075549505.
Övrig information
Kurskod
 • FMAN01F
Administrativ information
 •  -01-27
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning