lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMAN10F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursen är inrättad för att ge doktoranderna kännedom om grundläggande begrepp inom abstrakt algebra, vilket är användbart inom fortsatta matematikstudier samt inom digitalteknik och kodningsteori.
Innehåll
 • Ringar: Polynomringar. Ideal och kvotringar. Ringhomomorfier och isomorfier.

  Grupper: Lagranges sats. Permutationsgrupper. Normal undergrupp och kvotgrupp. Grupphomomorfier och isomorfier.

  Kroppar: Karakteristik. Ändliga kroppar. Kropputvidgningar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för grundläggande egenskaper hos heltal och polynom samt kunna räkna med kongruenser med avseende på dessa.

  kunna redogöra för grundläggande egenskaper hos de inom abstrakt algebra viktiga begreppen ring, ideal, kvotring, grupp och kropp.

  kunna redogöra, skriftligen och muntligen, för innehållet i några centrala definitioner och bevis.

  kunna ge exempel på och illustrera några för kursens innehåll viktiga tillämpningsområden.

  ha förvärvat grundläggande kunskaper för fortsatta studier i algebra eller ämnen som bygger på algebraiska metoder.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna använda teorin inom ramen för kursens innehåll för att lösa enklare problem av beviskaraktär.

  kunna visa en god förmåga att, såväl skriftligen som muntligen, självständigt redogöra för matematiska resonemang på ett strukturerat och logiskt sammanhängande sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Innehållsmässigt räcker grundkurserna (analys i en och flera variabler, samt linjär algebra) i matematik. Den matematiska mognad man förvärvar genom ytterligare en eller flera kurser i matematik är emellertid till hjälp.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Hungerford, T.: Abstract Algebra: An Introduction. Cengage Learning, 2012. ISBN 9781111573331.
Övrig information
Kurskod
 • FMAN10F
Administrativ information
 •  -01-27
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning