lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMAN45F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge kännedom om grunderna för maskinlärning -- konstruktion av automatiserade system som kan lära/hämta information från data, till exempel lära sig känna igen tecken i handskriven text.
Innehåll
 • * Inlärning, prövning, generalisering, hypotesrum
  * Linjär regression och klassificering
  * Kärnmetoder och stödvektormaskiner
  * Grafiska modeller
  * Superpositionsmodeller, EM-algoritmen.
  * Variations- och samplingsmetoder.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • Swedish:

  ha god förståelse för de statistiska principerna som ligger till grund för maskininlärning

  ha kunskap om den vetenskapliga grunden för att utveckla och analysera inlärningsalgoritmer och lärande system

  ha fördjupade kunskaper om metoder och teorier inom området maskininlärning.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha visad förmåga att utveckla inlärningsmetoder och lärande system för relevanta tekniska frågeställningar

  ha visad förmåga att identifiera, formulera, designa och implementera lärande komponenter och applikationer, samt redovisa detta skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att kritiskt värdera och jämföra olika inlärningsmodeller och inlärningsalgoritmer för olika problemuppställningar och kvalitetsegenskaper.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övrigt
 • Schemalagd resurstid då deltagarna kan få hjälp med inlämningsuppgifterna.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • FMAF05 Matematik - System och transformer och FMS012/FMSF45 Matematisk statistik, allmän kurs.
Urvalskriterier
 • Antal poäng som uppnåtts i kurserna FMS012, FMSF20, FMSF10, FMSN40, FMA051, FMA120 och FMAN20.
Litteratur
 • Bishop, Christopher M.: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer Verlag, 2006. ISBN 9780387310732.
Övrig information
Kurskod
 • FMAN45F
Administrativ information
 •  -02-09
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning