lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMAN60F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje hösttermin
Syfte
 • I många tillämpningar av matematik, t ex bildanalys, reglerteknik och tidsserieanalys, är ett väsentligt steg att välja parametrar i en modell så att den så väl som möjligt anpassas till givna data. Man vill minimera felet, mätt på något vis, som kan uppfattas som en funktion av flera variabler – parametrarna – som eventuellt måste uppfylla ytterligare villkor – bivillkor.
  Kursen syftar till att göra doktoranden väl bekant med de vanligaste metoderna för att lösa optimeringsproblem i vilka parametrarna får variera kontinuerligt.
Innehåll
 • Kvadratiska former och matrisfaktorisering. Konvexitet. Teori för optimering med och utan bivillkor: Lagrange-funktioner, Kuhn-Tucker-teori. Dualitet. Metoder för optimering utan bivillkor: linjesökning, descentmetoder, Newton-metoder, konjugerade riktningar, olinjär minsta kvadrat-optimering. Metoder för optimering med bivillkor: linjär optimering, simplexmetoden, kvadratisk programmering, straffunktioner och barriärfunktioner.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • känna till och med egna ord kunna beskriva de optimeringsalgoritmer, för problem med och utan bivillkor, som berörs i kursen, och deras egenskaper.

  känna till teorin för konvexa mängder och konvexa funktioner och kunna formulera och härleda de viktigaste satserna om konvexitet.

  vara medveten om hur man kan utnyttja konvexitet vid behandlingen av ett optimeringsproblem.

  känna till Kuhn-Tucker-teorin och kunna formulera och härleda de viktigaste satserna inom denna.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna visa förmåga att lösa optimeringsproblem inom kursens ram.

  kunna visa förmåga att hantera optimeringsproblem med hjälp av dator.

  kunna visa förmåga att i samband med problemlösning i enkla situationer utveckla teorin vidare.

  kunna redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen, med adekvat terminologi, och på ett välstrukturerat och logiskt sammanhängande sätt.

  med adekvat terminologi, lämpliga beteckningar, väl strukturerat och logiskt sammanhängande kunna redogöra för lösningen till matematiska problem och för teori inom kursens ram.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Programmeringsuppgift med skriftlig rapport.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande analys och linjär algebra. Tillräckliga förkunskaper ges till exempel av kurserna FMAA05, FMA430 samt FMAF05 eller FMAF10.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Böiers, L.: Mathematical Methods of Optimization. 2010. ISBN 9789144070759.
Övrig information
 • Ersätter FMA051F.
Kurskod
 • FMAN60F
Administrativ information
 •  -01-27
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning