lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMAP01F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge studenten en introduktion till matematikens filosofi ur ett praktiskt perspektiv, och att göra studenten medveten om några viktiga frågeställningar angående matematikens kultur, såsom god forskningssed, reproducerbarhet och mångfald.
Innehåll
 • Kursen introducerar element av

  1. vetenskapsfilosofi och dess tillämpningar på matematik, teknisk matematik och teknisk fysik,
  2. matematikens filosofi och historia, samt
  3. forskning om jämställdhet och mångfald.

  Den diskuterar några frågor angående god forskningssed i matematik. Detta inkluderar frågor om reproducerbarhet och mångfald.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva och använda några grundläggande teorier inom vetenskapsfilosofi, speciellt dess tillämpning inom matematik
  kunna beskriva och ha tränat på utsökning och användning av primär- och sekundärkällor till kunskap, speciellt vetenskaplig forskning som publicerats i internationella tidsskrifter
  kunna beskriva och ha tränat på metoder för att bedöma forskningsarbete
  kunna redogöra för relevanta historiska och nutida forskningsfrågor
  kunna beskriva aktuella utmaningar inom universitetskultur, såsom att säkra jämställdhet och mångfald.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa vetenskapsfilosofins arbetsmetoder för att identifiera och analysera vanliga typer av resonemang
  kunna skriva en granskningsrapport
  kunna redogöra för nyförvärvade kunskaper och insikter både skriftligt och muntligt, både som en del av en grupp och enskilt
  genom ett projekt ha fått en introduktion till forskning om olika aspekter av universitetsforskning och -kultur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna argumentera för värdet av såväl filosofiska som personliga kritiska överväganden, beträffande olika former av mänsklig kunskap och vetenskap
  kunna formulera relevant kritik av både individuella filosofiska resonemang och vetenskapliga teorier.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Skriftligt projekt, muntlig presentation.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • FMAF01 Matematik - Funktionsteori och FMAN55 Kontinuerliga system och FMSF80 Matematisk statistik, allmän kurs och EITF85 Elektromagnetisk fältteori eller ETEF01 Elektromagnetisk fältteori
Förutsatta förkunskaper
 • Någon erfarenhet av akademiskt skrivande inom matematik eller naturvetenskap, t ex rapporter eller mindre uppsatser.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Thomas Kuhn: The structure of scientific revolutions. 1966. Det finns många utgåvor av denna bok, e.g. ISBN 9780226458120 from University of Chigaco Press 2012.
  A. Rodin: Axiomatic Architecture of Scientific Theories, Habilitation Thesis, S:t Petersburg University. 2020. Tillgänglig på http://philsci-archive.pitt.edu/id/eprint/17600.
  N. Vavilov: Reshaping the metaphor of proof. 2019. Publicerad i Philosophical
  Transactions of the Royal Society, vol 377, no 2140. https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0279 (18 sidor).
  Maria Chionidou-Moskofoglou (editor): Promoting Equity in Maths Achievement.
  The Current Discussion: selected contributions from the proceedings of the Barcelona (25 January, 07) and the Paris (25 April, 07) Workshops. Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, ISBN: 978-84-475-3225-4.
Övrig information
Kurskod
 • FMAP01F
Administrativ information
 • 2022-06-14
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning