lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMF005F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Denna kurs kommer att fokusera på nuvarande trender inom mångkroppsfysik och ge ett brett perspektiv på fältets status genom analys av litteratur inom tillämpning av mångkroppsteorier på flera fysiska system.
Innehåll
 • Mångkroppssystem, såsom kärnor, atomer, molekyler, kvantprickar, och så vidare kan beskrivas med flera teoretiska tillvägagångssätt. Dessa utvecklas ständigt för att förbättra beskrivningarna av dessa system och för att upptäcka och förklara nya beteenden.

  Denna kurs kommer att utforska moderna tillvägagångssätt för mångkroppskvantsystem, inklusive självbundna system. Det är gruppstudier av nya framsteg i Density Functional Theory, relaterade projektionstekniker, metoder baserade på Green-funktioner för mångkroppsstörningar, kopplade kluster och konfigurationsinteraktion formalism.

  Materialet kommer utgöras av en vetenskaplig artikel som utdelas vid varje föreläsning för att studera olika aspekter av mångkroppsfysik.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna förklara grunden för de möjliga beskrivningarna av mångkroppssystem och relationen de har mellan varandra.
  Känna den senaste utvecklingen i fältet och förstå deras implikationer.
  Beskriva hur metoderna är relaterade till experimentella fynd.
  Känna till analogierna och relationerna mellan olika fysiska system och förstå hur de kan dra nytta av en viss beskrivning.
  Reflektera över olika aspekter av mångkroppssystem.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Självständigt bearbeta information från litteraturstudier och presentationer på ett adekvat sätt.
  Diskutera kritiskt skillnaderna mellan beskrivningar av mångkroppssystem.
  Diskutera de bästa metoderna och verktygen för att beskriva ett system.
  Presentationsfärdigheter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
 • övrigt
 • Kursen genomförs under ett läsår med seminarier varannan vecka. Varje seminarium är två timmar och innehåller presentation av en vetenskaplig artikel och gruppdiskussion.
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Bedömningen baseras på presentationer och gruppdiskussioner där förståelse av litteraturen kommer att utvärderas. Möjliga betyg är godkänd och underkänd. För godkänd kurs krävs aktivt deltagande och minst 75 % närvaro i seminarier och möten.
  Varje deltagare ska hålla minst två egna presentationer.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning i fysik eller tillämpad matematik.
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskaper om teori om mångkroppssystem. Förståelse av några av dessa metoder: densitetsfunktionsteori, Green-funktioner, Hartree-Fock, mångkroppsstörningsteori eller konfigurationsinteraktion.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Shavitt, I. & Bartlett, Rodney J.: Many-Body Methods in Chemistry and Physics MBPT and Coupled-Cluster Theory. Cambridge Molecular Science, 2009. ISBN 052181832X.
Övrig information
Kurskod
 • FMF005F
Administrativ information
 • 2019-05-26
 • Anders Gustafsson FTF-AGU

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning