lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMNN05F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Simuleringsteknik är ett ämne som kräver erfarenhet av modellering, goda kunskaper i numerisk analys samt programmeringsförmåga. Kursens syfte är att ge doktoranden en möjlighet att i ett arbetslag lösa industrinära beräkningsproblem relaterade till modellering av komplexa mekaniska system. Deltagarna möter numeriska metoder kan på olika nivåer i industrinära simuleringsverktyg. I synnerhet gäller detta ordinära differentialekvationer, med och utan algebraiska bivillkor, metoder för att lösa stora ickelinjära ekvationssystem samt egenvärdesberäkningar.
Innehåll
 • Teoridel: Numerisk behandling av ordinära differentialekvationer med diskontinuiteter och/eller algebraiska bivillkor. Modelleringsvarianter, variationsintegratorer och andra speciella modelleringsanpassade numeriska metoder. Introduktion till ett modelleringsspråk.

  Praktisk del: Numeriska experiment med beräkningsverktyg i kommersiell, industrirelevant programvara som t.ex. Dymola. Likartade experiment med egen kod i Python/SciPy.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur matematisk modellering av mekaniska system kan leda till differentialekvationer med diskontinuerliga koefficienter eller algebraiska bivillkor.
  förstå hur sådana system hanteras av moderna programpaket, som t ex ASSIMULO.
  kunna beskriva strukturella likheter mellan olika ingenjörsproblem som diskuteras i kursen.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna tillämpa och kritiskt evaluera numeriska metoder som är vanligt förekommande i industriella programpaket.
  skriva en rapport som med adekvat terminologi, och algoritmiskt välstrukturerat, redogör för matematiska metoder som används i industrinära simuleringsverktyg.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Relevant material (tidskriftsartiklar samt utdrag ur webbaserade handböcker) delas ut vid kursstart.
Övrig information
Kurskod
 • FMNN05F
Administrativ information
 •  -09-15
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning