lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMS015F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen är en naturlig fortsättning på studier i sannolikhetsteori som är en del av matematikundervisningen på Lunds Universitet. Syftet med kursen är att ge introduktion till teorin om stokastiska processer. Kursen ger nödvändig insikt i teorin av stokastiska processer för doktorander även inom andra områden som använder stokastiska processer i sin forskning. Kursen är en grundläggande del för vidare studier i teorin av stokastiska processer och stokastiska differentialekvation. Med avseende på teorin finns det ingen överlappning i denna kurs med någon annan kurs som ges vid Matematik centrum.
Innehåll
 • Stokastiska integral av deterministisk funktion. Shift-operator. Korrelations funktioner.
  Spektrala representation. Oändligt dimensionella fördelningar. Kolmogorov Sats. Markov
  moments, martingaler. Markov processer, Markov egenskap och operator. Trajectorie av
  Markov processer i kontinuerligt tid. Infinitesimal operators. Diffusion processer. Stokastik differential. Itos formula.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha utvecklat förmågan till matematisk kommunikation i tal och skrift
  vara förtrogen med grundläggande begrepp och metoder inom stokastiska processer
  ha förvärvat grundläggande kunskaper för fortsatta
  studier i matematik.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Tatyana Turova
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Minst 60 hp i matematik
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskap i matteori
Urvalskriterier
 • Kursen ingår i huvudområdet matematik och matematisk statistik vid den naturvetenskapliga fakulteten. Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i matematik eller i matematisk statistik.
Litteratur
 • Wentzell, A.D.: A Course in the Theory of Stochastic Processes.
 • Även Brownian Motion and Stochastic Calculus” av I. Karatzas and S. Shreve,
  ”Probability” av A.N. Shiryaev,

  ”Foundations of Modern Probability” av O. Kallenberg
Övrig information
Kurskod
 • FMS015F
Administrativ information
 •  -04-22
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2018‑02‑01 2018‑06‑01 2018‑01‑24

Utskriftsvänlig visning