lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT110F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en doktoranden en god förståelse för och lösningen till de problem som uppstår då tidskontinuerliga system och processer styrs av tidsdiskreta datorer. Kursen ger nödvändig insikt, kunskap och förståelse för att effektivt analysera och konstruera datorstyrda reglersystem.
Innehåll
 • Tillståndsåterkoppling och observerare, polplacering, I/O-modeller, Delta operator formalism, implementering och brus-modeller, optimal linjär kvadratisk styrning i tillståndsform och insignal/utsignal-form
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna designa tillståndsåterkopplare och observerare för system i diskret tid med polplaceringsmetodik, samt förstå resulterande egenskaper.
  känna till och förstå egenskaper för linjär kvadratisk reglering.
  förstå modeller för brus i diskret tid.
  veta hur man konstruerar modeller lämpliga för design av datorstyrda reglersystem, tex genom att sampla analoga systemmodeller, brusmodller och kostnadsfunktioner.
  känna till hur man hanterar praktiska implementationsaspekter såsom begränsad bitbredd och samplingshastighet.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna designa modeller och regulatorer lämpliga vid datorimplementering.
  kunna utföra beräkningar med Z-transform.
  kunna designa regulatorer baserat på polplacering och linjärkvadratisk metodik för diskret-tids system.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritisk utvärdera prestanda för olika modeller och design metoder för diskret-tids system.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkurs i reglerteknik eller motsvarande kunskap
Urvalskriterier
Litteratur
 • Åström, K. & Wittenmark, B.: Computer-Controlled Systems. Dover Publications., 2011.
Övrig information
Kurskod
 • FRT110F
Administrativ information
 •  -04-14
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning