lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM017F giltig från och med VT 2015

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap inom ett specifikt område inom forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU projekt). Området väljs av doktoranden själv i samråd med kursledaren.
Innehåll
 • Kursen behandlar ett projektledningsproblem som doktoranden själv väljer i dialog med kursledaren.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa en djup insikt i ett avgränsat problem inom projektledningsområdet inom tillämpningar eller teorier.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna sätta in specialområdet i en specifik kontext.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förhålla sig till projektets specifika förutsättningar.
Undervisningsformer
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Deltagarna gör en litteraturanalys och eventuellt en empirisk datainsamling som tillämpas på det valda problemet.
  Redovisning kommer att ske både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter).
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • övrigt
 • För godkänt på kursen krävs analys av ett teoriområde inom projektledning samt dess tillämpning, samt både muntlig och skriftlig redovisning av denna.
  Om examinator finner att doktoranden har särskilda skäl kan vissa moment examineras på annat sätt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH samt godkänd examination i kursen Projektledning i FoU-projekt.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur bestäms under kursens gång baserat på deltagarnas val av projektarbete.
Övrig information
 • Projektledning i FoU-projekt, fördjupningskurs är en valbar kurs inom det gemensamma kursutbudet för forskarutbildningen vid LTH. Kursen vänder sig till dem som vill fördjupa sig inom ett specifikt område inom projektledning.
Kurskod
 • GEM017F
Administrativ information
 •  -05-02
 • FN1/Anders GustafssonFN2/Eva Nordberg KarlssonFN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning