lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM041F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att presentera och introducera deltagarna i vetenskapsteoretiska frågeställningar och metoder med relevans för forskning och utveckling inom ingenjörsvetenskaperna. Kursen syftar även till att stimulera till reflektion över och konstruktiv kritisk diskussion av pågående forskning, använda forskningsmetoder och deras förutsättningar.
Innehåll
 • I en inledande del diskuteras de viktigaste vetenskapsstrategierna och deras tillämplighet på olika typer av vetenskap. Sedan följer en del där centrala vetenskapsteoretiska teman som ontologi, observation och förklaringar diskuteras i mer detalj. I en avslutande del anknyter kursen till den moderna debatten och till den ingenjörsvetenskapliga forskningen idag.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha kännedom om centrala vetenskapsteoretiska frågeställningar och diskussioner som t ex ”Vad är vetenskap? Vad är empiriskt stöd? Kan en hypotes falsifieras? Vad är en vetenskaplig förklaring? Vilken roll spelar experiment och observation i vetenskapen? Är vetenskapliga teorier sanna? Hur fungerar vetenskaplig begreppsbildning?”.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • konstruktivt kunna analysera sin egen och andras forskning ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och på ett sätt som gagnar den fortsatta forskarutbildningen
  kunna använda viktiga vetenskapsteoretiska begrepp i muntliga och skriftliga framställningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa en vilja att diskutera vetenskapsteoretiska frågor med andra doktorander och forskare.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Kursen består av föreläsningar, seminarier, muntlig presentation och skriftliga inlämningsuppgifter.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Examination sker fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation. För godkänt betyg på kursen krävs att samtliga inlämningsuppgifter godkänts, samt gjord muntlig presentation.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.
Litteratur
 • Chalmers, A.: What is this thing called science?. Open University Press, 1999. ISBN 0335201091.
  Hacking, I.: Representing and intervening: Introductory topics in the philosophy of natural science. Cambridge University Press, 1983. ISBN 0521238293.
  Persson, J. & Sahlin, N.-E.: Vetenskapsteori för sanningssökare. Fri Tanke, 2013. ISBN 9789186061869.
Övrig information
 • Ersätter GEM040F.
Kurskod
 • GEM041F
Administrativ information
 •  -05-28
 • FN1/Anders Gustafsson FN2/Eva Nordberg Karlsson FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning