lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM045F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge doktoranderna instruktion om och träning i vetenskaplig informationshantering. Vid avslutad kurs ska deltagarna ha kunskap om vetenskaplig informationshantering, både generell och inom doktorandens specifika forskningsområde.
Innehåll
 • Databaser, databasstruktur, sökverktyg – sökstrategier, problemorienterad databaspresentation (specifika möjligheter – begränsningar, inventering av verktygslåda), Web of Science, patentdatabaser, databasanalys, biblioteksresurser, kataloger och fjärrlån, elektroniska tidskrifter och andra fulltextresurser, webbaserad länksökning, kvalitetsgranskade länksamlingar inom ämnesområdena, referenshanteringssystem, vetenskaplig kommunikation och publicering, LUP, copyright - rättigheter och skyldigheter, inklusive handfasta råd i frågor som doktorander i de allra flesta fall kommer att ställas inför.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha kunskap och skicklighet att söka information genom att kunna välja relevanta källor och veta hur de används
  ha insikter i vetenskaplig informationshantering och kommunikation, såväl generellt som inom det egna forskningsområdet.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna identifiera ett informationsbehov
  kunna använda information från olika källor i avsikt att bidra till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen
  kunna bygga upp en referenssamling, med viktiga kvalitetskontrollerade ämnesresurser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kritiskt kunna granska och reflektera över funnen informations kvalitet och relevans.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
 • Kursen består av föreläsningar, workshops och ett individuellt projekt. I projektet gör kursdeltagarna en analys av informationsstrukturer och kommunikationstraditioner inom det egna forskningsområdet, med förankring i den vetenskapliga litteraturen. Projektarbetet, som omfattar cirka en veckas arbete, redovisas skriftligt i en projektrapport samt muntligt inför övriga kursdeltagare.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, en problemorienterad muntlig redogörelse för utvärdering av en databas utifrån fastställda kriterier och egna informationsbehov, samt godkänt projektarbete, vilket även innebär både skriftlig och muntlig presentation av projektet.
  Om examinator finner att doktoranden har särskilda skäl kan vissa moment examineras på annat sätt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits senast ges företräde.
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur bestäms under kursens gång baserat på deltagarnas val av projektarbete.
Övrig information
Kurskod
 • GEM045F
Administrativ information
 •  -05-28
 • FN1/Anders Gustafsson FN2/Eva Nordberg Karlsson FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▼ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
GEM045F Vetenskaplig informationshantering Gemensam forskarutbildning 2013‑08‑29 Höstterminen 2013 2013‑07‑01 2013‑12‑31 2013‑08‑29
GEM045F Vetenskaplig informationshantering Gemensam forskarutbildning 2014‑07‑04 Höstterminen 2013 2014‑09‑30 2014‑12‑31 2014‑07‑04
GEM045F Vetenskaplig informationshantering Gemensam forskarutbildning Höstterminen 2013 2015‑10‑05 2015‑12‑31

Utskriftsvänlig visning