lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM060F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att hjälpa doktorander förbättra sin förmåga att läsa, förstå och tänka kritiskt kring forskningsartiklar i naturvetenskap och teknik. Kursen avser också att hjälpa doktorander vid LTH bli effektivare i att läsa och förstå forskningsartiklar inom naturvetenskap och teknik generellt och speciellt inom det egna forskningsområdet.
Innehåll
 • Diskursanalys, tekniker för att läsa, skumma och analysera forskningsartiklar inom naturvetenskap och teknik generellt och inom specifika områden, diskursen för kommunikation av teknik generellt och av forskningsartiklar i synnerhet, greppen i sammanfattningar och sektionsuppdelningar i forskningsartiklar, The Journal Impact Factor och Science Citation Index: användning och missbruk, styckeindelningskonventioner, olika sorters diskurstraditioner/kommunikationskanaler i den akademiska forskarvärlden, kommunikativ kontext och diskurs för inledningsavsnitt, metodbeskrivningar, och för presentation och diskussion av resultat.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna veta var i forskningsartiklar läsaren brukar hitta den information som är mest relevant för forskningen.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna hitta, förstå och tolka information i forskningsartiklar inom naturvetenskap och teknik
  kunna upptäcka vilka artiklar som är mest relevanta för den egna forskningen
  kunna urskilja vilka artiklar som bör lämnas olästa, endast skummas igenom, läsas igenom helt respektive studeras noggrant
  kunna analysera den kommunikativa avsikten med de ordval och den menings- och textstruktur som använts/inte använts i publicerade forskningsartiklar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt analysera författarens val av diskurs i publicerade texter inom det egna forskningsområdet.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Kursen består av en serie av föreläsningar, vardera följd av en timslång smågruppsdiskussion, där studenterna tillämpar de behandlade analytiska metoderna på olika delar av de forskningsartiklar de har valt från det egna området.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • För godkänd kurs krävs minst 80 % närvaro under schemalagda aktiviteter och samtliga i kursen ingående arbetsuppgifter ska vara avklarade och godkända.
  Om examinator finner att doktoranden har särskilda skäl kan vissa moment examineras på annat sätt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits senast ges företräde.
Litteratur
 •  
 • Kurslitteraturen tillhandahålls av kursledaren.
Övrig information
Kurskod
 • GEM060F
Administrativ information
 •  -05-28
 • FN1/Anders Gustafsson FN2/Eva Nordberg Karlsson FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▼ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar Gemensam forskarutbildning 2013‑08‑29 Höstterminen 2013 2013‑07‑01 2013‑12‑31 2013‑08‑29
GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar Gemensam forskarutbildning 2014‑07‑04 Höstterminen 2013 2014‑09‑23 2014‑12‑31 2014‑07‑04
GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar Gemensam forskarutbildning Höstterminen 2013 2015‑09‑23 2015‑12‑31

Utskriftsvänlig visning