lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM090F giltig från och med HT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge doktorander vid LTH grundläggande kompetens kring forskningsetik och god forskningssed, som är relevant för forskarutbildningen och för en fortsatt forskarkarriär.
Innehåll
 • För att stödja lärandemålen behandlar kursen grundläggande normativ etik, forskningsetikens historia, forskningens nytta och användbarhet, risker och påverkan för forskningens aktörer, skydd av privatlivet och personuppgifter, datahantering, informerat samtycke, forskning där samtycke är svårt att få till stånd, risk-nytto-analys, etisk prövning, god forskningssed, oredlighet i forskning, publiceringsetik, open science, FAIR-principerna, jäv, forskaren som auktoritet, etiska aspekter av att inneha externa uppdrag, etiskt relevant lagstiftning, etiska dimensioner av att bedriva forskning vid en myndighet, samt ansvarsfull forskning och innovation.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • uppvisa kunskaper om principer för god forskningssed som gäller på nationell (Sverige), universitets- (Lunds universitet) och fakultetsnivå (LTH)
  uppvisa kunskaper om lagar, regelverk och riktlinjer för forskning som involverar människor och personuppgifter
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • urskilja etiska problemområden i forskning som genomförs på LTH, inklusive i den forskning som kursdeltagaren själv bedriver
  identifiera etiska utmaningar som forskare möter i samband med utveckling av nya teknologier som implementeras i samhället
  självständigt och informerat analysera etiska problemområden, bl.a. i den forskning som kursdeltagaren själv bedriver
  tillämpa lagar, regelverk och riktlinjer som vägleder forskning som berör människor och personuppgifter, bl.a. i forskning som bedrivs vid LTH
  tillämpa lagar, regelverk och riktlinjer som berör potentiella avvikelser från god forskningssed vid LTH, inklusive sådana som kan förekomma inom doktorandens eget forskningsområde
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga och benägenhet att agera vid uppkomna misstankar om oredlighet i forskning eller annan avvikelse från god forskningssed
  visa förmåga och benägenhet att agera för att stärka en god forskningssed vid den egna forskningsmiljön
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Forskningsetik är en obligatorisk forskarutbildningskurs vid LTH för doktorander antagna fr.o.m. 1 januari 2021, i enlighet med beslut vid Lunds universitet 2019-03-28 (STYR 2018/1024).
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Deltagande i samtliga undervisningsmoment är obligatorisk. Samtliga kursuppgifter måste genomföras, och godkännas av kursledaren. Aktivt deltagande i diskussionsövningar och grupparbeten.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För att prioriteras vid antagningen till kursen, ska man vara antagen i ett forskarutbildningsämne vid LTH. Doktorander antagna fr.o.m. 1e januari 2021 har högsta prioritet i och med att kursen är obligatorisk för denna kategori sökande.
Förutsatta förkunskaper
 • Ingen.
Urvalskriterier
 • Doktorander antagna fr.o.m. 1e januari 2021 har högsta prioritet i och med att kursen är obligatorisk för denna kategori sökande.
Litteratur
 • ALLEA: The European Code of Conduct for Research Integrity (revised edition). All european Academies, 2017.
 • Ett brett spektrum av publikationer och hemsidor kommer att finnas på kursens Canvas-sida. Detta inkluderar bl.a. ALLEA. 2017, The European Code of Conduct for Research Integrity and Guidelines for the processing of matters relating to suspected deviation from good research practice at Lund University.
Övrig information
 • Schema anges på kurshemsidan.
Kurskod
 • GEM090F
Administrativ information
 • 2020-08-13
 • Annika Mårtensson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning