lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM100F giltig från och med VT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att förbereda LTHs doktorander och universitetslärare för kommunikativa situationer i forskningssammanhang
Innehåll
 • Kursen omfattar momenten vetenskaplig presentationsteknik och återkoppling, röst och tal, posterpresentation, vetenskap i sociala medier, samt populärvetenskapligt skrivande.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • kunna analysera hur vetenskapliga presentationers framförande och disposition kan uppfattas, och med utgångspunkt från detta kunna planera och genomföra vetenskapliga presentationer.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • kunna nyttja sin röst och sitt personliga kroppsspråk i planeringen och genomförandet av vetenskapliga presentationer
  • kunna skriva en populärvetenskaplig artikel som relaterar forskningsämnet till det omgivande samhället och som har förutsättning att intressera en bred publik
  • kunna designa och bedöma en vetenskaplig poster med utgångspunkt från dess grafiska och vetenskapliga budskap och från posterns avsedda funktion
  • kunna utveckla och använda audiovisuellt stöd som förstärker budskapet i vetenskapliga presentationer, samt känna begränsningarna hos sådana hjälpmedel.
  • kunna planera och implementera forskningskommunikation med hjälp av sociala medier.
  • kunna identifiera sociala mediekanaler som lämpar sig för att nå ut med forskning till avsedda målgrupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • vara kapabel och benägen att ge och ta återkoppling konstruktivt, så att utveckling sannolikt sker
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • övrigt
 • Communication exercises.
Examinationsformer
 • övrigt
 • Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänd kurs krävs närvaro vid åtminstone 80 % av den schemalagda kurstiden. Samtliga i kursen ingående övningar och arbetsuppgifter ska vara avklarade och godkända.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs normalt att man är antagen som forskarstuderande, företrädelsevis vid LTH.
Förutsatta förkunskaper
 • inga
Urvalskriterier
 • Företräde ges om man är antagen till forskarutbildningen vid LTH. Övriga LTH-lärare har tillträde till kursen i mån av plats.
Litteratur
 •  
 • Kursen är praktiskt inriktad. Istället för kurslitteratur används internetkällor.
Övrig information
 • Kursen motsvarar 3 veckors heltidsarbete varav 1 vecka räknas som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Den ger 5 högskolepoäng (betygsskala UG) i forskarutbildningen om detta är förenligt med den individuella studieplanen. Vid kursavslutningen delas ett pris ut av en jury för bästa populärvetenskapliga uppsats, samt ett pris för bästa posterpresentation. Kursen är identisk med och ges tillsammans med BHU-kursen GB_S12.
Kurskod
 • GEM100F
Administrativ information
 • 2023-02-17
 • Martin Tunér

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning