lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs IDE020F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att doktoranden ska utveckla förståelse för publiceringstraditioner i forskarutbildningsämnet och närliggande ämnen.
Innehåll
 • Kursen består av två moduler. Den första modulen handlar om hur man publicerar forskningsresultat inom forskarutbildningsämnet och angränsande områden. Publiceringstraditioner inom andra vetenskapsområden behandlas också. Doktoranden läser anvisad litteratur, gör en skriftlig reflektion varefter handladare och doktorand samtalar om kurslitteratur och skriftlig reflektion. I den andra modulen läser doktoranden kritiskt två doktorsavhandlingar och gör en skriftlig sammanställning av synpunkter och reflektioner av avhandlingarna. Examinationen genomförs muntligt utifrån de skriftliga synpunkterna och reflektionerna.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vara bekant med publiceringstraditioner inom forskarutbildningsämnet
  skaffat sig insikter om olika sätt att publicera inom andra forskarutbildningsämnen
  fått förståelse för krav på och utformning av akademiska avhandlingar inom sitt forskarutbildningsämne och angränsande ämnen
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna disponera en text utifrån egna resultat enligt publiceringstraditioner som gäller inom forskarutbildningsämnet
  ha utvecklat sin förmåga att kritiskt diskutera en vetenskaplig text inom ämnesområdet
  ha förmågan att disponera en akademiska avhandling enligt rådande publiceringstraditioner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning i forskarutbildningsämnet.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Gastel, B. & Day, R. A.: How to write and publish a scientific paper, 9:e upplaga. Greenwood, 2022.
Övrig information
Kurskod
 • IDE020F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning