lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs IDE025F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Studenten skall kunna använda Labviews grafiska programmeringsmiljö för att samla in, skicka och visulisera data-signaler relevanta för dennes forskningsfält.
Innehåll
 • Föreläsningar och introduktion till Labviews programmeringsmiljö. Varje arbetsmoment, modul, kommer sedan att bestå av ett introduktionsmöte och två seminarium följt av examination. Grupparbete och individuellt arbete.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa förståelse för datatyper och lokala och globala variabler i Labview.
  Visa förståelse för principerna bakom ett fungerande Labview program.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Skapa ett Labview program lämpligt för att skicka eller ta emot digitala och analoga signaler.
  Mäta en signalpuls m.a.p. höjd (V) och längd (ns) för att bestämma om denna kan samlas in med ett NI DAQ kort.
  Visualisera signaler och logga dessa med en lämplig tidsangivelse.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Använda lämpliga datatyper, variabler och programmeringsverktyg för att mäta och logga en datasignal.
  Diskutera alternativa lösningar för ett specifikt problem eller situation som inkluderar Labview.
  Kunna utvärdera och diskutera problem som inkluderar Labview och datainsamling.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Arbetsform
  Delvis individuellt och delvis i grupp som seminarium och diskussioner. Kursen delas in i moduler som rapporteras in individuellt till examinatorn. Ett gemensamt seminarium hålls i samband med att en ny modul påbörjas, här diskuteras problemet och målet med modulen. En tid för ett andra seminarium bestäms. Under det andra seminariet delar kursdelatagarna med sig av hur de har löst aktuella problem, problem som kvarstår diskuteras i grupp. Efter det andra seminariet slutförs uppgiften och lämnas in till examinatorn.

  Moduler (Vidare information kommer finnas tillhanda på det introducerande seminariet):
  1. Introduktion. Datatyper, variabler, programmera ett slumptals-program (2HP).
  2. Analog input med DAQ hårdvara. Konfigurera en variabel och logga och visualisera denna (1,5 HP).
  3. Analog output med DAQ hårdvara (1,5 HP).
  4. Användning av räknarfunktion på DAQ hårdvara och i Labview (1,5 HP).
  5. Digital input/output med DAQ-hårdvara (1,5 HP).
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Studenterna betygsätts med godkänt (G) eller icke godkänt (IG).

  För godkänt skall studenten fått samtliga moduler godkända efter eller i samband med det andra seminariet för respektive modul. Godkänt erhålls för var och en av modulerna av examinatorn. Om Examinatorn inte godkänner modulen skall studentet, för att erhålla godkänt, göra erforderliga kompletteringar i modulen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Studenter antagna vid LTH/LU som arbetar med arbetsmiljöforskning rörande aerosoler och termisk miljö kommer att ges företräde. Annars kommer alla sökande att tas i beaktande som är antagna till forskarstudier vid LTH/LU eller annat lärosäte.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Studenter antagna vid LTH/LU som arbetar med arbetsmiljöforskning rörande aerosoler och termisk miljö kommer att ges företräde. Annars kommer alla sökande att tas i beaktande som är antagna till forskarstudier vid LTH/LU eller annat lärosäte.
Litteratur
 • Instruktionsvide och litteratur från NI..
Övrig information
 • Examinator och koordinator
  Birgitta Svenningsson (Birgitta.Svenningsson@nuclear.lu.se) som examinator.
  Christina Isaxon (Christina.Isaxon@design.lth.se) som koordinator.
Kurskod
 • IDE025F
Administrativ information
 •  -01-08
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning