lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs IDE055F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Övergripande syften med kursen är att doktoranden ska förstå och kunna reflektera över problematiken med komplexa socio-ekologiska system och förstå behovet av ett multidisciplinärt perspektiv på hållbar utveckling. Hållbar utveckling i kursen avser utveckling på global, regional och lokal nivå definierat i Brundtlandkommissionens rapport ”Our common future”, med de tre grundpelarna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Efter kursen ska doktoranden ha fördjupade kunskaper inom området hållbar utveckling och därmed utökade möjligheter att identifiera möjligheter och risker för en hållbar utveckling som utformning av produkter, processer och system kan medföra.
Innehåll
 • Kursen ger grundläggande kunskaper om hållbar utveckling.
  Delområdena nedan grupperas i moduler. Några moduler inleds med videoinspelade introduktioner, några med inledande seminarier. Någon modul består av inläsning och avslutas med diskussion i grupp. Delområden: Definition av hållbar utveckling. Historik. Klimatförändringar och dess effekter. ”Planetary boundaries”. Cirkulär ekonomi. Livscykeltänkande. Livsmedelsförsörjning. Sociala aspekter. Hälsa och arbetsmiljö. Hållbar stad. Fattigdom. Komplexa system. Hållbar utveckling och etik. Designern/ingenjören och hållbar utveckling.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva på ett grundläggande sätt aktuella problemställningar som rör hållbar utveckling på global, regional och lokal nivå
  kunna beskriva på ett övergripande sätt mänsklighetens utveckling och dess påverkan på jordens alla system
  kunna, med hjälp av teori och egna exempel, argumentera för att hållbar utveckling omfattar samverkande komplexa system och behovet av ett multidisciplinärt perspektiv
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna föra en fördjupad diskussion om och kunna reflektera kring möjligheter att påverka för en hållbar utveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna på ett tydligt sätt förklara och analysera de intrikata interaktionerna mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer när det gäller hållbar utveckling
  kunna reflektera över hållbarhet relaterat till utveckling och användning av produkter, processer och system
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Lärarledda introduktioner i sal och på video.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Aktivt deltagande i förberedda introduktioner i sal, workshops och seminarier.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Antagningskriterier används i följande ordning:
  1. forskarstuderande från IDV,
  2. forskarstuderande från LTH,
  3. forskarstuderande som kommit längre i sin forskarutbildning,
  4. lottning.
Litteratur
 •  
 • Litteratur och annat videomaterial tillhandahålls för varje modul.
Övrig information
 • Denna kurs överlappar helt med del 1 (5 hp) i kursen Designern/ingenjören och hållbar utveckling (IDE035F, 7,5 hp).
  Kursen ges vartannat år.
  För att kursen ska ges krävs minst 7 deltagare. Högst 20 doktorander antages.
Kurskod
 • IDE055F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning